Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

33<5 OPENBARING

dan dit gefchiedde , niet op 's Keizers bevel , maer door eenige Landvoogden , die misbruik maekten , van hunne macht (V).

gallienus , acht jaeren geregeert hebbende , werdt vermoord , en gevolgd , door claudius , welken de pest, na twee jaeren, wecbrukte. Onder deefen Keizer was de toeftand der Kerke rustig en voorfpoedig. .— Ook hadde zy niet veele reedenen van klaegen, in de vier eerfte jaeren der regeering van aurelianus, die, in het jaer 270, den Keizerlyken troon beklom.

Men mag derhalven zeggen, dat de Christenen, over het geheel genoomen, eene aengenaeme kalmte genooten hebben, geduurende den tijd van 15 jaeren, van het jaer 260, wanneer gallienus aen het Rijk kwam, tot het jaer 275, het vijfde der regeering van aurelianus. Maer toen begon de gedaente der zaeken aenmerkelyk te veranderen. — eusebius bericht ons, dat de Keizer, door anderen , was opgehitst, maer dat een onverwachte dood hem verhindert hebbe, zijn boosaertig voorneemen te volbrengen. Ik zal de geheele piaets uitfchrijven, om dat zy ons, in het vervolg, nog meer zal te pasfe koomen. „ Dus , (zegt hy (w)) was de gefteltenis „ van aurelianus. in dien tijd, omtrent ons; maer, in het „ vervolg zijner regeering, andere gedachten omtrent ons mae„ kende, werdt hy zelvs, dor den raed van zommigen, be„ woogen, om eene vervolging, tegen ons, te verwekken. „ Het gerucht hier van was, onder allen, gemeen; maer als ,, hy gereed was, en, om zo te fpreeken, beezig, met de „ Bevelfchrivten, tegen ons , te onderteekenen , overviel „ hem de Goddelyke wraek, zijne armen als boeiende, te„ gen die onderneeming, en aen allen luisterrijk betoonende ,

dat de Overheeden deefer aerde geene macht hebben., ,, tegen de Kerk van christus , ten zy de befcheimende „ hand van God, volgens een Goddelyk en heemelsch oor„ deel, hun de uitvoering, ten tijde als zy het goedvinden, „ ter oeffening en verbeetering, toelaet."

Wie

O) mosheim I. c. p. 558.

ivj eusebius 1. c. 1. VII. c. 39.

Sluiten