is toegevoegd aan uw favorieten.

De bijbel door beknopte uitbreidingen, en ophelderende aenmerkingen, verklaerd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2o OPENBARING

den, in het Oosten, toefluiten (?). Dit onheil was wel van korten duur, daer hormisdas III. dit bevel wederom introk{ maer de wreedheeden, welke zy, onder chosroes II, tegen de Christenen, aenrichtten, hadden voor hun de allertreurigfte gevolgen (r)t — Te Tyrus, maekten de Jooden eene zaemenzweering, om op eenen Paeschdag, alle de inwooners der'Stad van kant te maeken. Dan, de zaek ontdekt zijnde, vonden zy meerderen wederftand, dan zy verwacht hadden. Dit gav aenleiding , dat zy hunne woede, naer het omgeleegen land, wendden,'en aldaer veele Kerken der Christenen verwoestten, toj> dat de Burgers, uit de Stad vallende, onder hen eene fchroomelyke llachting maekten (7).

Niet minder werden de Jooden, in het Westen , vervolgd. — Keizer jactinianus verboodt hun, het Paeschlam te eeten. In Africa mogten zy geenen openbaeren Godsdienst oeffenen. Zelvs werdt hun de macht benoomen, van, by uiterften wil, over hunne goederen, te befchikken (f). —In het jaer 530, ondernam een zeekere Jood, met naeme julianus , zich, in Palestina, voor den messias uit te geeven. Hy waepende zijne volgelingen, en viel woedende, op de Christenen aen. Maer de Keizer justinianus verftrooide de muitelingen, door zijne legerbenden {u).

Nog treuriger gevolgen had het oproer , het welk zy, omtrent het midden der Vide Eeuw, te Céefarea, aenrichtten. Zy maekten verfcheidene Christenen van kant, en haelden hunne Kerken om verre. Maer adamantius, de Veldheer , welken de Keizer justihianus derwaerds gezonden had, maekte onder hen eene groote llachting, dreev de overige op de vlucht, en verklaerde de goederen der geenen, die rijk waeren, voor verbeurd (v).

In Frankrijk, was reeds eene groote meenigte van Jooden, onder de regeering van childebert , omtrent het mid« den der Vide Eeuw; maer de Koning, dagobert wilde hen

niet

C j) BASNAGE 1. C. p. I544. trj Idem 1. c. p. 1545. CO Idem 1. c. p. 1546. (O Idem I. c. p. 15(53, 1564. (aj liem p. ijöé. £vj Idem 1. c, 'p. 1567.