Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van JOANNES. XX. 4<5i

gelijk zy genaemd worden, of drijvers van het duizendjaerig Rijk, die beweerden ,dat 'er een aerdsea Koningrijk te wachten waere , in het welk men allerleië zinnelyke wellusten, geduurende duizend jaeren, genieten zoude, om dat die ODgerijmde begrippen , in Egypten , zeer veel veld wonnen (m). Maer hy veroordeelde teevens de handelwijs van zommige yveraers, die, om den Chiliasten het bewijs, het welk zy, uit Openb. XX: 1-6, voor hunne ongerijmde begrippen, afleidden, geheel te ontneemen, te verre gingen, beweerende, dat de geheele Openbaering niets anders waere, dan een onverftaen baer en kwalyk zaemenhangend verdichtfel van cerinthus.

Dan hier over , hebben wy , in onfe inleiding, tot het voorgaende XXVIfte Deel, met opzet gehandeld (»). C. Het Duizendjaerig Rijk, of het lange tijdverloop, geduurende welken de Kerk eenen uitneemenden voorfpoed, en eenen ongeftoorden vreede, genie» ten zal, wordt kortelyk befchreeven, vs. 4-6. tt. Dat 'er, in deefe befchrijving, niets voorkoome, het welk eenige fchijnbaere aenleiding zou kunnen geeven, tot de groove en ongerijmde begrippen der evengemelde Chiliasten, heeft geen opzettelyk betoog noodig. Men moet zich in tegendeel verwonderen, hoe het menfchelyk verftand dermaete kunne verwilderd worden, dat het dit propheetiesch gezicht misbruike , om dergelyke ongerijmde dingen te beweeren (0). £. Aen den anderen kant,moet men deefe befchrijving van het Duizendjaerig Rijk niet aenmerken, als eene enkele fchildering van de zegeprael, welke het Christendom eens, over het

(at) Hem I. c. c. 24.

(«) Pag; LX-LXXII.

(o5 HARTWiG I. c. I Theil, S. 22j—

XXVII. deel.

Sluiten