Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N U M E R I XIX. 485

den loon van hun werk en tot hun onderhoud : daerom hebb' ick tot hen gefeyt; Sy en fullen in 't midden der kinderen Ifraè'ls geene erffeniffe erven.

25. Ende de HEERE fprack tot Mofe, feggende :

26. Gy fult oock tot de Leviten fpreken , ende tot hen feggen; Wanneer gy van de kinderen Ifraè'ls de tienden fult ontfangen hebben, die ick voor uwe erffeniffe van haerlieden gegeven hebbe; fo fult gy daer van een hef-offer des HEEREN offeren, de tienden van die tienden.

Het tiende gedeelte van de inkomften des Iands moest Gode, door de Ifraeliten gegeven worden, als een foort van rente, welke zy den opperften Landheer betaelden : deze renten ftond de Heer aen de Leviten af, tot hun onderhoud; maer met dit alles vond hy goed, een tiende van alle die tienden voor zich te behouden , opdat de Leviten daerdoar hunne dankbaerheid , en de Heer zijn oorfpronglyk recht op deza inkomften, vertoonen zoude.

27. Ende 't tiende gedeelte van alle de tienden fal u gerekent worden tot uw hef-offer, het welk gy den Heere toebrengt: als koorn van den dorfchvloer, ende als de volheyt van de perskuype.

28. Alfoo fult gy oock een hefoffer des HEEREN offeren, van alle uwe tienden , die gy van de kinderen lfraëls fult hebben ontfangen: ende gy fult daer van des HEEREN hef - offer geven aen den Priefter Aaron : deze uwe hef- offers zullen even eens gerekend worden, als of gy zulk een tiende betaeldet, gelijk de Ifraeliten uit de vruchten van hunne velden en wijngaerden opbrengen; en op het geen 'er overfchiet, zult gy even zulk een wettig recht hebben, als het volk op het overfchot van de vruchten des hnds , nadat zy ulieden daervan de tienden betaeld hebben.

29. Van alle uwe gaven , van alle uwe inkomften, die u van het volk gegeven worden , fult gy allen hefoffer des HEEREN offeren, van dit alles zult gy alle iets voor den Heere afzonderen en den Priesteren ten gefchenke

III. DEEL. Hh 3

Sluiten