is toegevoegd aan uw favorieten.

Vervolg op M. Noël Chomel. Algemeen huishoudelyk-, natuur-, zedekundig- en konstwoordenboek [...]. Zynde het VIII.(-XVI.) deel van het woordenboek.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3j 38 HOF VIS JUSTITIE. Friesland.

HOF van JUSTITIE. Friesland.

De Subjlituit Procureur Generaal moet tegenswoordig zyn by het uitvoeren van alle crimineele Vonnisfen, zowellyf als leeven-ftraifen, en na de verrichting daar van den Prefident van het Hof rapport doen, dat de ftraffe ingevolge de gevelde Sententie is ter uitvoer gebracht. Ook is aan zyn ambt verknogt, om den ter dood verpirdeelden Misdaadiger aan te kondigen dat hy zich bereiden moet om 's anderendaags te derven , gefchiedende zulks altoos vrydags omtrent óf ten tien uuren, en dus ruim vier en twintig uuren voor dat hy wordt geëxecuteerd.

De Subftituit heeft ook het recht van aanfteliing der agt Gerechtsdienaars of Witkovels, die tot het apprehendeeren der Delitiquanten, bewaaring derzelven, en adfifteeren by het uitvoeren der crimineele Juftitie gebruikt worden.

De Subftituit Procureur Generaal, heeft ingevolge Staats-refolutie van den 15 November 1720, zeshonderd guldens tot eene jaarwedde,- behalven, dat hy in 't oeffenen der meeste verrichtingen van zyne bedieninge tot kosten van den Lande vermag te fpecificeeren: als naamelyk voor het apprehendeeren van Gevangenen, voor het fluiten en ontfluiten derzelven, voor het vifiteeren van huizenen fchepen, voor het ontdaan der Gevangenen, voor het brengen derzelven naar het Landfchap Tucht- en Werkhuis, voor het adfifteeren by het vifiteeren der ruggen van Gevangenen, voor het overleveren der Gevangenen aan eenen vreemden Rechter, voor het aanzeggen van iemant ter dood verweezen, voor het adfifteeren by alle Crimineele Juftitie,' en meer andere zaaken, welke gefpecificeerd zyn , benevens 1 gene hy voor ieder post Jsan declareeren in 'sLands Ordonn. Lib. III. Tit. XXXII. Tayx van Cancell. GerecÏÏiigheden. Zynde hy verplicht van expenfen over reiskosten eene nette fpecificatie over te leveren, en alle posten van expenfen over den gulden bedraagende, met behoorlyke quitantien te munieeren. Ib.

Ook ftaat het aan den Subjlituit Procureur Generaal ingevolge de aangehaalde plaats der Ordonnantie niet vry, iets meer, of van eenige andere posten te mogen fpecificeeren, als in de Taux aldaar fpecifyk en letterlyk is uitgedrukt.

Van den Subjlituit Griffier of Secretaris.

De Subjlituit Griffier of Secretaris van het Hof volgt in yang op den Subftituit Procureur; zyne aanfteliing en beëdiging gefchiedt door de Heeren Raaden, na vooringenoomen advys van den Griffier.

Ingevolge de Inftructie van den Subjlituit Griffier van het jaar 1615 aan die van den Griffier geannexeerd, ftaat het aan den eerstgenoemden benevens de andere Klerken niet vry, om eenige ftukken, Procesfen nog Aften, of Copyen van dien, uit te geeven, die den Staat of't recht van den Lande raaken, zonder conJènt van den Hove, of des Griffiers commisfie.

Op zynen ééd is den Subjlituit Griffier gehouden, alle deliberatien, refolutien en andere Aften , die hem bevolen worden, en geheim behooren te zyn, geheim te houden; zonder aan iemant daar van, direfte c£ indirefte openinge te doen. Wordende hem insgelyks verboden, by Advocaaten over eenige Partyen aaaken te advifeeren, of by confültatien van Advo«aaten tegenswoordig ta zyn..

De Subjlituit Griffier is ook gehouden, om c!e Procesfen die aan de eene of andere kant gefourneerd zyn, in zyn register aan te tekenen, en de Advocaaten of Partyen zulks verzoekende, daar af vifie te geeven in de beneden vertrekkamer , zonder elders.

Hy tekent de aften en copyen ter Ordonnantie van den Hove. Voorts moet hy alle definitive en interlocutoire Sententien, zo civile als crimineele, mitsgaders de tauxatien, extendeeren en registreeren; ook de gefourneerde Procesfen en andere Aften, onder hem gefteld, getrouwelyk bewaaren r daar benevens de Commisfien fchryven in cas van mainftenu, inhibitien, compulfarien, brieven van Cesfie, benificievan inventaris, requifitorien, en andere misfiven; mitsgaders de befoignes van registratien der Testamenten, benevens andere dispofitien en laatfte willen.

Wanneer 'er Gevangens door een of twee Heeren Commisfarien op het Blokhuis worden verhoord, is de Subjlituit Griffier daar altoos by tegenswoordig, fungeerende als Secretaris, ook by het pynigen van misdaadigers; en wanneer 'er corporeele ftraf van geesfelen, brandmerken enz. gefchied, leest hy in tegenswoordigheid van den Heere Commisfaris op de zaal van het Blokhuis aan den Gevangen zyn vonnis voor, waar na het immediaatelyk ter executie wordt gebracht.

Ten laatften mag de Subjlituit Griffier benevens de andere Klerken, geene aften uit de Griffie aan Partyen geeven, ten zy alvoorens de gerechtigheid daar van aan den Gecommitteerden Klerk tot den ontvang, zal wezen betaald.

Ingevolge voorfchreevene inftruftie van het jaar 1615 wordt aan den Subjlituit Griffier eene jaarwedde van driehonderd en vyftig guldens betaald, genietende behalven dat tot falarien ingevolge 's Lands Ordonnantie. L. III. Tit. XXXII. Taux van Cancel. Gerecht. voor 't aantekenen van Proceduuren, zo wel die ante als post interlocutoriam gefourneerd zyn, van ieder Partye, 't zy dezelve één of meerder inftantien behelzen , 6 ft. ■ Voor 't opzoeken en overhandigen van geinventarifëerde, ongedecideerde Proceduuren

en Munimenten, in cas van furrogatie, 6 ft.

Voor't opzoeken van gedefinieerde Proceduuren, en

daar van vifie te geeven, 6 ft. Voor eene acïe

van borgtochtein 't crimineele Sententieboek te fchryven, tot laste van den Beklaagden, 7 ft. Evan-

gelifatie van een Proces in cas van Revys, en 't gene daar verders toe wordt vereischt, van ieder Partye,

3 guld. 3 ft. ■ - Voor 't fchryven van een Copye

Sententie, die gegeeven wordt aan een Gevangen, die by pcene van Brandmerkingeof de Galg, alsanderzints,

buiten de Provincie is gebannen 7 ft. Voor eene

Copye Sententie, en 't overbrengen van dien, aan de Buitenvoogden van 't 's Lands-Tucht- en Werkhuis,

14 ft. Voor eene Copye Sententie aan de refpeftive

Gerechten, van waar eenen Gevangen is overgezonden, met de misfiven, 141!. —— Voor 'tauthenticeeren van ftukken, voor de Procureur Generaal, van ieder blad-

zyde 1 ft. Voor ieder depofitie, 2 ff. ■

Voor ieder Confesfie, 3 ft. Voor 't fchryven

van Brieven van Requifitorien voor den Procureur

Generaal, 6 ft.. Voor eene Ediftaale Citatie,,

6 ft.. &c. Het eene by het andere- genoomen,, kan.

ds£r