Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*04 DEUTERONOMIUM XXL

Deze ketste byzonderheid verdient wat nader overweging.

I. De opgehangene, het lijk van eenen misdadiger, het welk aen een hout werd opgehangen, was Gode een vloek, dat k te zeggen, dat deze ophanging de hoogste trap was van fchande, welke eenen mensch kon werden aengedaen, en een openlyk bewijs opleverde, dat hy onder den Godlyken vloek lage. — En in de daed, de ophanging was een* levendige afbeelding, dat zulk een misdadiger Gode verbannen was, en onder zijnen byzonderen vloek lag. By werd boven de aerde verheven, tot een teeken, dat hy de t'zamenleving, onder de menfchen , op de aerde, onwaerdig was; en de fmadelykeverhooging naer den hemel, verbeeldde, dat hy Gode werd aengeboden, om zijne oordeelen, over den misdadiger , van den Hemel uittezenden.

II. Dat dit de meening van de wet zy, blijkt allerduidelykst, uit de toepasfing, welke Paulus daer van maekt, op onzen Godlyken Verlosfer Gal: 3: 13."want de Apostel kon niet meer ontegenzeggelyk betoogen, dat Christus een vloek geworden zy, voor zoo ver hy, als onze plaets - beklem dende Borg, om onze overtredingen , vervloekt , en aen Gods rechtvaerdige wraek is overgegeven, om voor de zonden te boeten, dandaeruit, dat hy aen het Kruishout is opgehangen.

HL Inmiddels moet deze uitdrukking niet zoo begreepen worden , dat alle misdadigers, welker lijken aen het hout werden opgehangen, uit hoofde van deze vervloeking, in het eeuwig verderv nederdaelden. Het tegendeel blijkt, uit den boetvaerdigen moordenaer Luc: 23: 43. Maer zulk een was in zoo ver vervloekt, als zijne ophanging een duidelyk en openbaer gedenkteeken was van den vloek der zonde, en dat hy de eeuwige verdoemenis by uitnemendheid verdiend had. Voeger by, dat zulk eene ophanging en vervloeking van eenen misdadiger diende, om Gods vloeken en oordeelen van het volk af te wenden, aen welke zy zouden zijn overgegeven, indien zulk een kwaed-

doen -

Sluiten