is toegevoegd aan je favorieten.

De bijbel, door beknopte uitbreidingen, en ophelderende aenmerkingen, verklaerd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

j o s u a: x. 105

heid, dat de zon ftond boven Gibeon, want het Joodfche Land ligt niet tusfchen de Keerkringen; maer eene gezichtkundige waerheid , omdat de zon zich aen Jofua vertoonde, als ftaende boven Gibeon.

2. Wanneer eene dergelijke gebeurtenis ten huidigen dage befchreeven wierd, door eenen Starrekundigen van den eersten rang, zou hy zich, op dezelvde wijs, uitdrukken , als onze gewijde Gefchiedfchrijver. Hy zou zelvs, volgens de natuurkundige waerheid , niet kunnen fpreken , zonder volftrekt onverftaenbaer te worden , immers voor ver weg het grootfte gros van zijne lezeren.

3. Laet ik dit eene nog byvoegen , dat 'er iets, in dit gefchiedverhael en in de manier van uitdrukken, gevonden worde , het welk uitnemend wel : overeenkoomt met die natuurkundige waerheid , welke , door geen verftandig mensch, meer betwist wordt; dat de dagelykfche beweging van onzen bol , rondsom zijnen as, de opvolging van dag en nacht veroorzake. — Jofua namelyk begeerde, dat niet alleen de Zon, maer ook de Maen zoude ftilftaen. Zijn gebed werd verhoord , de onwenteling der aerde werd, door het Godlyk Alvermogen gefluit, en dit veroorzaekte den fchijnbaren ftilftand van de Zon. Maer wat belang had Jofua, by het ftilftaen van de Maen ? hy begeerde eenen verlengden dag, derhalven had hy met het-maenlicht niet noodig ? De zaek is deze: Het een was een gevolg van het ander. . Zoo drae de omwenteling der aerde gefchorst werd, moest er ook een fchijnbare ftilftand van de Maen veroorzaekt worden.

III. Men zou, ten derden, kunnen vragen: Is de Tijdreke* ning , door dit wonderwerk , niet verward geworden ? Maer de Tijdrekening hangt niet af van de dagelykfche beweging der aerde, welke, by deze gelegenheid, gefchorscht is, maer van de Jaerlykfche beweging , welke , iii weerwil van dezen ftilftand der dagelykfche beweging, heeft kunnen voortgaen.

IV. De alleen wijze God, zou men verder zeggen kunnen, v, deel, g 5