is toegevoegd aan uw favorieten.

De bijbel, door beknopte uitbreidingen, en ophelderende aenmerkingen, verklaerd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

RICHTEREN, XÏIL 377

13. Ende de Engel des HEEREN feyde tot Manoah: Van alles, dat ick tot de vrouwe gefeyt hebbe, falfe haer wachten, geduurende den ganfchen tijd yan hare zwangerheid ? en zoolang zy het zoqnken zogen zal.

14. Sy en fal niet eten van yets, dat van den wijnftock des wijns voortkomt; ende wijn nochte ftereken dranck en faj fy niet drincken, nochte yet onreyns eten: al wat ick haer geboden hebbe, fal fy nauwkeurig onderhouden.

15. Doe feyde Manoah tot den Engel des HEEREN, dien hy zekerlyk voor eenen onbekenden Propheet heeft aengezien: Laet ons u doch ophouden, ende een geytenbockfken voor uw aengefichte bereyden.

16. Maer de Engel des HEEREN feyde tot Manoah; Indien, dat is hoewel, gymy fult ophouden, hoewel ik hier, op uw verzoek, nog eenigen tijd, vertoeyen zal, ick en fa} evenwel van uw broot niet eten ; Ende indien gy een brandroffer fujt doen, dat fult gy den HEERE offeren: indien gy iets wilt toebereiden , om 'er uwe blijdfehap en dankbaerheid door aen te toonen, offer dan een brand-offer aen Jehovah, die alleen de eenige en waere pod is. De Vader van Simfon had den onbekenden boodfehapper met fpijzen willen vergasten , niets anders vermoedende, dan dat hy eenen mensch voor had, die onmiddelyk van God tot hem gezonden was: want Manoah wifte niet dat het een Engel des HEEREN was.

17. Ende Manoah feyde tot den Engel des HEERËN; Wat is uwe naem ? en waer is uwe woonplaets , op dat wy u vereeren, wanneer uw woort fal komen, wy wilden u een gefchenk zenden, om u onze dankbaerheid , voor het brengen van deze aengename tijding, te betoonen , wanneer zy met de daed zal bevestigd zijp.

18. Ende de Engel des HEEREN feyde tot hem; Waerom vraegt gy dus nae mijnen name'? gy moet'er niet verder nae vragen, wie ik ben. Die naem, welken ik draeg, is doch, Wonderlick,

V. deel. Aa 5