Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

RICHTEREN. XX. 447

vry waren van zedenloosheid, welke, vooral na den dood der Oudlten, die opvolgers van Jofua waren, zeer was toegenomen. De Stam van Ephraim, en in naevolging van dezelve ook de Daniten , hadden zich fchuldig gemaekt, aen die verfoeilyke afgodery, van welke Kap. ig. een uitvoerig verhael gegeven is. Niemand der overige Stammen fchijnt het zich te hebben aengetrokken , en evenwel was dit, niet minder dan het gedrag der Gibeaniten, ter onteering van 's heeren naem.

De heer, de rechtvaerdige Richter , nam daerom deze gelegenheid waer, om eerst, aen de andere Stammen , te vergelden , nae hunne zonden, eer hy, door dezelve , zijne gefchonden eer, tegen de Benjaminieten t ■ liet wreeken.

26. Door alle deze tegenfpoeden , leerde Israël, op welk eene wijs zy des heeren aengezicht zoeken moesten, om gelukkig te wezen in hunne onderneming. Doe zy dan ten tweeden male geflagen waren , gelijk Israël eens , om den ban, die in het huis van Achan was, door de bezetting van Ai, geflagen werd Jof. 5, zoo togen, niet flechts deze of gene , uit naem van het ganfche volk, maer alle kinderen Ifraëls, ende al 't volck op, naer Silo, ende quamen ten huyfe Godes, ende weenden, ende bleven aldaer voor het aengefichte des HEEREN, ende vafteden dien dagh tot op den avont: ende fy offerden brand-offeren ende danck-offeren voor het aengefichte des HEEREN, om zich dus doende voor God te verootmoedigen, om verzoening te doen, over hunne eigene zonden , en den h e e r , op eene plechtigs wijs, om zijnen byftand te fmeken.

27. Ende de kinderen Ifraëls vraegden, op eene veel behoorlykerwijs dan te vooren, den HEERE, die geheiligd wil worden van alle de genen, die tot hem naderen. Dit gefchiedde te Silo.- want aldaer was de Arke des verbonts Godts in die dagen,

28. Ende Pinehas, de foon Eleazars, des foons Aarons, ftont voor lijn aengefichte als Hoogepriester

V. r>m.

Sluiten