is toegevoegd aan uw favorieten.

De bijbel, door beknopte uitbreidingen, en ophelderende aenmerkingen, verklaerd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I. SAMUELS. XX. 199

opmaekte, bet zy, dat hy dit wist, uit den mond van David zeiven, die zekerlyk, voor zijnen vertrouwden boezenvriend, niets zal verborgen gehouden hebben. — Wanneer men dit in het oog houdt, ontmoet men in Jonathan een alleraengenaemst en lovwaerdig Karakter, die David bleev beminnen, offchoon hy wist, dat hy aen hem het recht op den throon van Israël zoude moeten afftaen; en die, in alle fchikkingen der Godlyke Voorzienigheid, hoe ongunftig ook voor zijn perfoon, volkomen berustte.

16. Alfo maeckte Jonathan [een verbont] met den huyfe Davids; [/eggende,,] Dat het de HEERE eyffche van de hant der vyanden Davids, en pok my ftraffe , indien ik trouwloos handele met David!

17. Ende Jonathan voer voort, met David te doen fweeren, om dat hy hem lief hadde: want hy hadde hem lief met de liefde fijner ziele : uit hoofde der fterke en wel gevestigde lievde, welke hy David toedroeg, en welke hem bewogen had, om zijnen boezemvriend , op de plechtigfte wijs, trouw te zweren, wilde hy nu ook, dat David hem die gunsten bezweren zoude, welke hy voor zich en zijne kinderen verzogt had. -— David was ;er ook aenftonds gereed toe.

18. Daer na ftelde Jonathan voor, op welk eene wijs hy David, buiten weten van iemand, zoude te kennen geven, hoe Saul, ten zijnen aenzien gezind ware, en doe feyde Jonathan tot hem , Morgen is de nieuwe mane : dan fal men u zekerlyk miffen, want uwe fitplaetfe fal ledigh gevonden worden , en het is onmogelyk, datdit den Koning niet in het oog zoude loopen. Ik zal, op de houding en de woorden van mijnen Vader, nauwkeurig acht geven.

19. Ende als gy de drie dagen, by uwe vrienden te Bethlehem , fult uytgebleven zijn , komt dan haeftigh af, ende gaet tot die plaetfe, daer gy u verborgen hadt ten dage defer handelinge en affprake. Koom hier weder in het veld, op deze plaets, alwaer wy thans te zamen fpreken, ende blijft by den fteen Ezel

VI. DEEL. N 4