Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

m INLEIDING.

moet afgegaen zijn, en misfchien gerekend heeft nae de Kaiverfeesten , even als in Juda nae de Paeschfeesten.

Behalven dit, zou ik deze ontmoeting tusfchen Ahia en Jerobeam liever ftellen 2 of 3 jaren voor Salomons dood; want m dezelve zocht Salomo nog Jerobeam te dooden: indien dit nu reeds in Salomons laetfte jaer geweest ware, zou men zijne vernieuwde bekeering, of ontkennen, of zeer kort voor zijnen dood ftellen moeten. — 't Is waer, Sifak, tot wien Terobeam vlugtte, is, volgens de fchikking van Vader schutte, eerst in Salomons laetfte jaer, Koning van Egypte geworden; maer indien men al die Egyptifche tijdrekening ten vólle overneemt, zou men nog, ter wechneming dezer zwarigheid, kunnen denken, dat Sifak toen reeds zoo veel invloed had, dat hy Jerobeam ruim zoo wel befchermen koft als Mycerinus, een zot, die wel Koning was, maer zich met niets bemoeide.

Nu ga ik over tot de allermoejclykfte

Tweede af deeling van *t eerp tijdvak

Daer in ontmoet ons eerst, in 't Rijk van Juda; a Josaphat ; die heeft 25 jaren, beginnende \ m. u Achabs 4de jaer, 16 OüoUr 3083: daer is geen genoegzame grond om dezelve te vermeerderen of te verminderen; en dat ze, iuist vol gerekend zijnde, volmaekt wel uitkomen, zal firaks blijken, welke 25 jaren dan eindigen 16 OSlober 3108.

Nu zou ik kunnen overgaen tot zijnen zoon Jehoram, of in Israêls Rijk tot Achab: maer hier ontmoet ons een t'zarnenftel van verfcheiden knoopen, waer van de oplosfingbyna wanhopig fchijnt. . , ,

! Kon 22. 52 wordt gezegd, dat Ahazia, Achabs Zoon, Koning werd in Jofaphats i7dejaer: dit komt al aenftondj „iet uit met Achabs 22 regeerjaren. - Deze Ahazia regeerde 2 jaren, en werd door Joram zijnen broeder opgevolgd, to Jofaphats i8d* jaer, volgens 2 Kon. 3: 1, f fchijnt ia plaets van 2 jaren , flechts 1 jaer te verfchillen - Maer die zelvde Joram Achabs Zoon, is, volgens 2 Kon. 1: 17,

Sluiten