is toegevoegd aan uw favorieten.

De bijbel, door beknopte uitbreidingen, en ophelderende aenmerkingen, verklaerd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II. CHRONIJKEN. XXIX. 361

10. Nu is 't in mijn herte een verbont te maken met den HEERE den Godt Ifraè'ls, om Hem alleen , met mijn ganfche volk te dienen, en de afgodery uitteroejen: op dat de hitte fijnes toorns van ons afkeere.

11. Mijne fonen, en weeft nu niet traegh, in het reinigen van den Tempel, en in het herftellen van den Godsdienst; gy zelvs hebt 'er belang by, en uwe betrekking roept u: (d) want de HEERE heeft u verkoren, dat gy voor fijn aengefichte ftaen foudet, om hem te dienen , ende op dat gy hem dienaers, ende wieroockers foudet wefen.

12. Doe maeckten fich de Leviten op, van welke deze de voomaemfte en yverigfte waren: Mahath de fone van Amafai, ende Joè'l de fone van Azaria, van den kinderen der Kehathiten; ende van de kinderen Merari, Kis de fone van Abdi, ende Azaria de fone van Jehallelel: ende van de Gerfoniten, Joah de fone van Zimma, ende Eden de fone van Joah.

13. Ende van de kinderen Elizaphans, Simri, ende Jeïel: ende van de kinderen Afaphs, Zacharia, ende Mattanja.

14. Ende van de kinderen Hemans, Jehiè'1, ende _ Simeï : ende van de kinderen Jeduthuns, Semaja, ende Uzziè'l.

15. Ende fy verfamelden hare broederen, ende heyligden fich , door het verrichten van die plechtigheden, welke in de Wet waren voorgefchrcven, ende quamen nae het gebodt des Konings, het welk bevestigd werd door, en gegrond was in de woorden des HEEREN; om het huys des HEEREN te reynigen.

i<5. Maer de Priefteren zelve gingen binnen in het huys des HEEREN, in het Heilige, binnen het welk de Leviten niet komen mogten, om [dat] te reynigen , ende fy brachten uyt in 't voorhof van het

00 Exod. 2I!: 1. Numer. 3: 6. emie 3: 14. ende i3: 5. VIII. DEEL. Z 5