is toegevoegd aan uw favorieten.

De bijbel, door beknopte uitbreidingen, en ophelderende aenmerkingen, verklaerd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IE CHRONIJKEN. XXIX. 3f53

Juda : ende hy feyde tot de fonen Aarons, de Priefteren, datfe [die] op den altaer des HEEREN fouden offeren, om verzoening te doen, over de ontheiliging van den Tempel, en alle de voorige boosheden van Juda.

In al de wetten van Mofes is, nooit meer dan éénen bok ten zond offer bevolen, zelvs in zond-offer voor 't ganfche volk Levit. 4: 13-21, maer alzoo nu het volk op de allerfchromelykfle wijze verontreinigd was, wilde Hiskia ook een zeer buitengewoon zond - offer aenbrengen.

22. So flachteden fy de runderen, ende de Priefters ontfingen het bloet, ende (ƒ) fprengden 't op den altaer : Sy flachteden oock de rammen ende fprengden het bloet op den altaer; infgelijcks flachteden fy de lammeren, ende fprengden het bloet op den altaer, handelende in alles, volgens het Godlyk voorfchrivt, het welk de heer in zijne wet gegeven had.

23. Daer na brachten fy de boeken by , ten fond - offer voor het aengefichte des Konings ende der gemeynte, ende fy, de Koning zelve, en dè Oudften als vertegenwoordigers des volks, leyden hare (e) handen op defelve. '

24. Ende de Priefteren flachttenfb, ende ontfondigden met derfelver bloet op den altaer, om verfoeninge te doen voor het gantfche Ifraël • want de Koningh hadde dat brand-offer, ende dat fond-offer voor gantfch Ifraël bevolen, ter verzoening van alle die grouwzame boosheden, aen welke zich Juda, met vele uit de overige ftammen van Israël, die onder hen woonden, hadden fchuldig gemaekt.

25. Ende (h) hy ftelde de Leviten in het huys des HEEREN, met cymbalen, met luyten, ende harpen , (f) nae het gebodt Davids ; ende' Gads des Sienders des Konings, ende Nathans des Pro-

Cf} Levit. 8: 14, 15. Hcl.r. 0: 2t. (g) T.evit.^: is CIA t rh™„ VIII. D££l.