is toegevoegd aan uw favorieten.

De bijbel, door beknopte uitbreidingen, en ophelderende aenmerkingen, verklaerd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II. CHRON IJ KEN. XXIX. 365

gemeynte brachte, was tfeventigh runderen, hondert rammen, twee hondert lammeren: defe alle den HEERE ten brand - offer, het welk een vry aenmerkelyk getal was, wanneer men den zeer verarmden ftaet van het volk in aenmerking neemt.

33. Nogh waren der geheyligde dingen, behalven de gemelde brand-offeren, fes hondert runderen, ende drie duyfent fchapen, die, tot andere foorten van offeranden, geflagt werden.

34. Doch der Priefteren, die zich thans gereinigd hadden, en in den Tempel tegenwoordig waren, was te weynigh, ende fy en konden allen den brand - offeren de huyt niet aftrecken: hetwelk anders, alleen door de Priesteren, moest verricht worden Lev. v. 6, daerom hielpen hen hare broederen de Leviten, in dit buitengewoone geval van noodzakelykheid, tot dat het werck ge-eyndigt was, ende tot dat de [andere] Priefteren fich geheyliget hadden; want de Leviten waren rechter van herten en yveriger om fich te hey]igen, dan de Priefteren zelve.

35. Ende voor deze weinige Priesteren was 'er ongemeen veel werk; want oock waren de brand - offeren, welke zy de huid moesten aftrekken, in menigte, met en behalven het vet der danck-offeren, ende met de dranck- offeren, welke voor en met de brand-offeren aen den heer, op onderfcheidene wijzen, moesten worden toegebracht: alfo wert de dienft van het huys des HEEREN beftek: ten deele door de Priesteren . en ten deele door de Leviten.

36. Jehizkia nu, ende alle het volck, verblijdden fich, over 't gene Godt den volcke voorbereydt hadde, dat 'er zulk eene algemeene geneigdheid, tot het herftellen van den Godsdienst, plaets had, en dat dit een gunstig vooruitzicht gav, ten goede van het diepvervallen volk : want defe fake gefchiedde haeftiglick, 'er werd, in deze hervorming, veel meer fpoed gemaekt, dan men, van eene zoo zeer verdorvene Natie, zou hebben kunnen verwachten.

VIII. DEEL,