is toegevoegd aan uw favorieten.

De bijbel, door beknopte uitbreidinge, en ophelderende aenmerkingen, verklaerd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EST H E R. JU. sjo

andere dagen, was van een flecht gevolg. — Zoo hadden de Grieken en Romeinen hunne gelukkige cn ongelukkige dagen.

Dat dit bygeloov, ook oudtijds by de Perfianen hebbe plaets gehad, blijkt genoegzaem, uit het gene men, nog ten huidigen dage, omtrend dit volk waernecmt; dat namelyk de Perfianen zoo bygelovig zijn, ten opzichte van dagen en tijden , en daerin zoo zeer afhangen van dc Waerzeggers en Starrenwichelaers , dat, als de Koning op reis is, dc waerzeggers hem fomtijds des nachts doen opftaen, en zijne reis, in het flechtfte weer, en langs ongebaende wegen, doen voortzetten, om de kwade ftarren, gelijk zy het noemen , en de ongelukkige uuren te ontwijken.

Volgens deze bygelovige begrippen, was het geenszins om het even , wanneer haman zijn ontwerp tegen dc Joden ter uitvoering bracht. — Met de daertoe gebruikelyke plechtigheden, deed men onderzoek, naer den tijd, welken men daertoe moest waernemen , om gelukkig te flagen.

Dit onderzoek gefchiedde, in de eerste maend, deze is d: maend Nifan, in het twaelvde jaer des Konings ahasveros. — Dit twaelvde jaer van ahasveros regeering was het negende, na de verftoting van vasthi, en het vijfde, na de verheffing van esther. — Het gemelde onderzoek gefchiedde in de eerste maeiid van ahasveros twaelvde Regeeringsjaer. Deze was de maend Nifan, die, ook by de Perfianen, de eerste was van het jaer, gelijk zy, by de Joden, de eerste was van het Kerkelyk jaer.

In deze eerste maend onderzocht men, op eene bygelovige wijs, welke tijd de bekwaemfte zijn zoude, om de Joden te verdelgen. Ten dien einde, wierp men het Pur, dat is het lot, voor Hamans aengezicht, van dag tot dag, en van maend tot maend , tot de twaelvde maend toe , deze is de maend Adar.

Het lot te werpen is, by de Hebreeuwen, een zeer gewoone fpreekwijs i Chron. 24: 31. 25: 8. 26: 13, 14. Neh. 10: 34. n: |, — Maer, op welk eene wijs werd

IX. DEK,. R 2