is toegevoegd aan uw favorieten.

De bijbel, door beknopte uitbreidinge, en ophelderende aenmerkingen, verklaerd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

E S T H E -R. lil. ncz

Men deed het voor het aengezicht, dat is, in de tegenwoordigheid van haman.

Dit loten gefchiedde van dag tot dag , en van maend tot maend, tot de twaelvde maend, welke is de maend Adar.

Sommigen hebben dit zoo verftaen , dat deze loting, geduurende den tijd van een geheel jaer gefchied zy, van den eersten dag der eerste maend, tot in de laetfte maend van ahasveros twaelvde jaer, tot dat men eindelyk, in de twaelvde maend , eene bepaling maekte , en dat daerop, in de eerste maend van het volgend jaer, het Edict tegen de Joden zy uitgevaerdigd. — Maer dit begrip komt ons geheel ongegrond voor. De Gefchiedfchrijver fchijnt te I kennen te geven, dat de loting gefchied zy, in het twaelv! de jaer van ahasveros , in het begin van de eerste maend, dat de uitfchrijving van het Ediét vs. 12 , in dezeïvde eerste maend gefchied zy, tegen den i3Hen van de maend Adar, in het zelvde jaer j en dat de verandering, in dat bevelfchrivt gemaekt zy , in de derde maend Kap. 8: 9. Anders moest haman des Konings ring, een geheel jaer lang behouden hebben: want het gene vs. 8-11. zal verhaeld worden, is voor de loting voorgevallen.

De zaek moet, onzes erachtens, zoo begrepen worden : : dat de Waerzeggers het lot geworpen hebben, over alle dagen der achtereen volgende maenden, van dag tot dag, en van maend tot maend; dat zy, met de eerste maend Nifan, begonnen zijn, en niet eer zijn bepaeld geworden, dan op den 13^» dag van Adar, die de twaelvde, of laetfte maend. van het jaer was. — Het lot derhalven , het welk de Waerzeggers, in de maend Nifan, over de onderfcheidene dagen der byzondere maenden wierpen , wees hun den i3deP van de laetfte maend aen, als eenen gelukkigen dag, op welken men de uitroejing der Joden, met goed gevolg, ondernemen konde.

Hierin was het beftier van Gods Voorzienigheid, van welke het geheele beleid van het lot afhangt, Spreuk. 16: 33,allermerkwaerdigst. Juist was noodig dat het lot den dag • zoo na aen het einde des jaers aenwees, om denzelven een zoo allerkwaedften dag voor Haman te doen zijn, als allcrgunIX. DEEL. R 3