Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EXODUS XV. ï7i

21. Doe antwoordde Mirjam met de vrouwen, welke haer volgden , haerlieden, dat is Mofe en de zingende mannen. Zy zongen derhalven, mannen en vrouwen, by beurten, het zy met herhaling van dezelfde, het zy van foortga lijke woorden : Althans zy herhaelde het eerfte vers van den lofzang , welke Mofe met de mannen gezongen had, zeggende: Singet den HEERE, want hy is hooglick verheven, hy heeft het peert met fijnen ruyter in de zee geflortet. Denkelyk hebben zy ellkander, ook ten aenzien van het vervolg deezes lieds, geantwoord, en ook de overige verfen by beurten gezongen.

• 22. Hier na, nadat Jacobs kinders zich met den buit der Egyptenaren verrijkt, den gemelden lofzang gezongen, en uiisfchien eenigen tijd hadden uitgerust , dede Mofe de Ifraëliten voortreyfen van de fchelfzee af, ende fy trocken uyt tot in de woeftijne Sur: Van deze woestijne is reeds voorheen gefproken Gen. 16: 7. Het is dezelfde woestijne , welke anders met den algemeenen naem van Ethan benoemd wordt, vergel. Num. 33: 8. Sur was de mem van een byzonder gedeelte dezer woestijne , hetwelk verder Oostwaerds van de Roode-zee gelegen was ; ende fy gingen drie dagen in de woeftijne , ende en vonden geen water ; dit was eene zeer groote beproeving voor Ifraël, in eene brandende zandwoestijne.

23. (/) Doe zy drie dagen zonder water , om hunnen dorst en dien van hun vee te lesfchen , gereisd hadden , quamen fy te Mara , welke plaets Mara of bitterheid genaemd werdt, omdat het water brak en ondrinkbaer was : want offchoon zy water vonden, hadden zy 'er doch geen gebruik van , fy en konden het water van Mara niet drincken , want het was bitter: daerom wiert de name deffelven genoemt Mara. Dit vermeerderde hunne ■fmert grootelyks, d ier zy in geen drie dagen hunnen dorst hadden kunnen lesfchen.

24. Doe werd het volk moedeloos , en gaven Mofe, al morrende, de fchuld van hunne radeloze verlegenheid,

(0 Num. 33; 8. II. DEEfc.

Sluiten