Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

172 E X O D U S. XV.

fchoon de Heer in eene wolk voor hun aengezichte was opgetrokken, om hen in deze plaets der beproeving te brengen; doe murmureerde het volck tegen Mofe, feggende: Wat fullen wy drincken? maek dat wy drinken krijgen, of wy zullen ons aen u wreeken.

25. Hy dan riep , in deze verlegenheid, met ernftige gebeden, tot den HEERE , ende de HEERE wees hem , door eene aenfpraek uit de wolk, een ftuk hout , of eenen boom aen , dat hout wierp hy volgens het bevel, het welk God 'er had bygevoegd, in dat bittere water; en doe wert het water, niet door de kracht van dat hout, maer door Gods wonderdoend Alvermogen, foet «n drinkbaer. Aldaer, ter dezer plaets of by deze gelegenheid , ftelde hy het [volck] , die plichten van onderwerping, welke vs. 26 worden opgegeven, tot eene infettinge, ende recht, dat is tot eene algemeene wet, en eene altoosduurende regel van hun gedrag voor: ende aldaer ver-

focht hy het felve;

26. Ende feyde, met eene hoorbare Item uit de wolk, ter nadere verklaring van deze inzetting : Is 't dat gy met ernfl, met een oprecht en gezet voornemen, nae de ftemme des HEEREN uwes Godts hooren fult , ende doen wat recht, billyk en aengenaem is in fijne oogen, ende uwe ooren neygt tot fijne geboden , om deze vlijtig te betrachten , ende houdet alle fijne infettingen: fo en fal ick der kranckheden geene op u leggen , die ick op Egyptenlant geleyt hebbe, 20 zult gy van foortgelyke oordeelen bevrijd blijven , ais die met welke ik de Egyptenaren geirraft heb , om hunne ongehoorzaemheid en hardnekkigheid ; want ick ben de HEERE uwe heelmeefter , die u voor alle ziekten en onheilen beveiligen zal.

In deze woorden lag te gelijk eene bedreiging van geduchte oordeelen , zo zy de voetftappen der Egyptenaren na; volgden.

27. Doe zy van Mara verreisd waren, quamen fy te Elim, het welk eene vruchtbare ftreeke was, ende daer waren twaelf waterfonteynen , ende tfeventigh

palm-

Sluiten