is toegevoegd aan uw favorieten.

Tafereel van natuur en konst; behelzende, by eene algemeene landbeschryving en beknopte historie der verscheiden volken, alle de voornaamste byzonderheden die in de bekende waereld [...] voorkomen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

96 Tafereel van Natücjr en Konst.

nieuwsgierigheid, het zy om bezigheden te verrigten of gezantfchapshalven daar gekomen waren; zodat 'er naauwiyks eene provmtie in het geheele Roomfibe keizerryk was, die geen deel aan den ramp had; en de geheele Roomfibe waereld, zegt Dim Casfius leed in eene ftad. De Aardbeeving werd door geweldige donder/lagen en een vreeslyk on deraardsch gedruisch voorgegaan ; daar op volgde zulk een verfehriklyke fchok, dat de geheele aarde beefde, verfcheidene huizen inftortten, en andere heen en weêr flingerden gelyk een fchip op de zee; het kraakcn en barften van het hout, het vallen der huizen, en het naar cn luid geloei onder den grond' verdoofden het gcfchreeuw der verllagene meenigte. Zy, die in hunne huizen waren, werden meestal onder derzclver puinhoopen begraaven; en zy, die langs dc ftraaten wandelden , werden door het geweld van den fchok tegen eikanderen aan geflagen, en verre de meeftcn kwamen om het leven, of werden gevaarlyk gewond. Dewyl de Aardbeeving, met kleine tusfehenpoozingcn, eenige dagen en nagten agtereen aanhield, raakten veele duizenden door dezelve om hals, onder welken luiden van groot aanzien waren. Traja-