Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Asiatisgh Turkyë. StaAtsv. enz, 227

tot de Asfyrijcbe of Perftfcbe ryken ; naderhand raakten zy onder de heerfchappy van Alexander; toen onder die van de Tartaaren, onder de kalifs van Babyion , en onder dö Turken.

Mobamed , dc grondlegger van den Mohamedaanfcben godsdienst en van het keizerryk der Saraccencn, was uit den ftam van Koreis, een der aanzienlykften in Arabië. Hy wierd gebooren te Mecca , in het 57ifte jaar der Christelyke jaartcllinge , onder de regeering van Justinianus den tweeden , keizer van Conftantinopolen. Zyn geflagt was- ten dien tyde ver van in eenen bloeijenden ftaat te zyn. Zyn vader ftier-f toen hy nog maar twee jaaren oud was, cn liet hem weinig of niets om van te leeven. Zyn grootvader Abdoll Matallab ftierf in het volgend jaar-, hem zynen oom Ah ut al eb , die-een groot koopman was, aanbeveelcnde. Deeze zond hem , wegens zynen handel genoegzaam onderrigt zyn de, wanneer hy in jaaren was toegenomen, naar Syr'ë en Paleftina, alwaar hy aan Christenen cn Jcoden kennis kreeg. Hy bleef in in zyns ooms dienst, totdat hy vyf-en-twintig jaaren uud was, wanneer hy hem verliet, P 2 en

Sluiten