is toegevoegd aan je favorieten.

Tafereel van natuur en konst; behelzende, by eene algemeene landbeschryving en beknopte historie der verscheiden volken, alle de voornaamste byzonderheden die in de bekende waereld [...] voorkomen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nova Zembla. Zeden, Gew. enz. 331

zelfs in deeze ongunstige landftreeke Leeuwerikken ontdekt.

ZEDEN EN GEWOONTEN DER IN WOONEREN.

Nova Zembla is ilegts hier en daar bewoond door een volk , het welk nog woester en onbefehaafder is dan de Samojeeden, Deszelfs bewooners zyn korter, meer ineengedrongen, en lelyker dan hunne noordelyke nabuuren; zy maaken een gillend geluid, waggelen als eenden , en dewyl zy vleesch en visch zonder zout, en Hinkende olie tot hun voedfel gebruiken , is de reuk van hunnen adem ondraaglyk. De mans hebben weinig of geen hair op hunne hoofden, maar zy zyn zwaar en ruig van baard; de vrouwen hebben lang hair , het welk met verfcheidene vlegten tot op haare fchouders nederhangt. Zy verlieren ook haare neuzen en ooren met pendanten van blaauwe fteenen, maar haar gelaat en weezenstrekken zyn affchuwelyk lelyk. Zy zyn, om alles met een woord te zeggen, ongemeen dom, en geeven naauwlyks eenige blyken van menschlykheid. Het gewaad der geenen, die te land leeven, is

zeep