Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H Tafereel van Natuur en Kcnst,

dcclte des lands naar den zeekant toe is vlak en bebouwbaar. Dcwy] 'er eene mee P>gte van heuvelen is, kan het niet anders zyn, of men moet 'er ook veele bronnen *n fonteinen hebben, welker water onge, meen zuiver is, en in ccnige plaatfen van eene gencezende kragt geoordeeld wordt Het Eiland wordt wel bewaterd door rivieren, van welken meer dan dertig zalm verlehanen; m fommigen vindt men ook zwarte mosfelen, waarin nu en dan paerlen zyn ontdekt geworden. Daarenboven zyn ?er zeer veele meiren van verseh water, allen wel voorzien van forellen en aal. Het grootfte van deeze meiren heeft zynen naam naar ft. Columbus, aan wien eene kapel welke op een klein eiland in het midden van dit meir Haat, is toegewyd. Skie heeft ook verfcheidene watervallen, die tusfchcn de rotfen een fchrikkelyk geraas verwekken. Dat dit Eiland eertyds vol houts geweest is, blykt uit de meenigvuldige dam men van dennen en andere boomen, die dagelyks in alle de deelen deezer Iandftree kc uit de moerasfen worden opgegraaven. H-er en daar vindt men ook nog verfcheidene bosfehen van hakhout. -

De

Sluiten