Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Düitschl. enz. Uitvind, en Ontd. 135

de letters fteedsmaar aan eenen kant gewreeven zyn. Men gaat nog al voort met de gefchiktheid der letteren te bevorderen , dat is dezelven tot eene juiste hoogte en dikte te brengen ; tot dat einde worden zy op eene foort van houten lineaal geplaatst, welke van onderen een klein klampje heeft, en daar wordt de bovenfte zyde, welke geene wryving op den fteen ondergaan heeft, afgefchrabd. Om ze van gelyke hoogte te maaken , worden zy nevens eikanderen het onderfte boven gezet in een werktuig, beftaande uit twee lange (lukken, die met fchroeven aaneengevoegd worden , welke fehroeven tusfchen twee houten fchyven zeer vastgezet zynde, haalt men eene lineaal, waarin eene kleine groeve gemaakt is, langs het onderfte gedeelte der dus omgekeerde letteren heen, en door dit middel worden zy volkomen toebereid om van de zetters gebruikt te worden.

Na deeze korte befchouwing van de konst van het lettergieten, zal de leezer natuurlyker wyze eenig berigt wegens het drukken verwagten. Wanneer de letters op de bovengemelde wyze voltooid en gegooten zyn,

wordt

Sluiten