is toegevoegd aan uw favorieten.

Tafereel van natuur en konst; behelzende, by eene algemeene landbeschryving en beknopte historie der verscheiden volken, alle de voornaamste byzonderheden die in de bekende waereld [...] voorkomen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DëNederl. Merkw. Gebouw, enz. 77

Letten, en ook anderen , wyders zyn 'eidegens, draagbanden, kruidtasfen, en andere dergelyke toeftel; ook worden 'er, ter gedagtenisfe van de oude wapenrustinge, eenige ftukken bewaard , als eenig oud zydgeweer, gladde yzeren cuirasfen en harnasfen.

Uit het geen wy, misfchien te uitvoerig voor ons bellek, wegens het Stadhuis gezegd hebben , is lfgtlyk op te maaken, dat het der Stad fchatten moet gekost hebben. Evenwel wordt aangemerkt, en wel door zulken, die eenigen der ingekomene rekeningen hebben kunnen nazien , dat de kosten in verre na zoo groot niet geweest zyn, als men in den eerden opflag wel zoude vermoeden, dewyl het werk met ongelooflyken fpoed is voortgezet.

Het ontbreekt in andere deden van Holland en van de overige Provinciën geenszins aan fraaije gebouwen, welke eene byzondere befchryving zouden vorderen in een werk , dat groote uitvoerigheid toeliet. - Wy zullen agten aan ons ontwerp voldaan te hebben , wanneer wy nog eenige weinigen , in de voornaamde deden van de eerstgemelde

en