Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DeNëDERL.StAATSVER ander. enz. 31

rigt. Sommigen meenen dat de eerde de orde der Begynen heeft ingedeld ; en naar alle waarfchynlykheid heeft Geertruid in het land van Stryen, op de plaats, waar nu Geertruidenberg is , eene kapel gedigt. Naderhand is zy hier te lande als een Heilig geëerd geworden.

Onder de regecring van Sigebert heeft men ook poogingen aangewend om de ongeloovigen in deeze landen te bekeeren. Eligius heeft in Brabant en Vlaanderen, gelyk mede onder de Sueven of Zeeuwen, het Euangelium gepredikt. 1— In den jaare 674 vond Wilfrid, Bisfchop van Jork in Nordhumberland, zich genoodzaakt om uit het Ryk van Egfrid, die daar toen als Koning heerschte, te vlugten. In zyne vlugt bezogt hy Friesland, en wordt van fommigen voor den eerden verkondiger van den Christelyken Godsdienst onder de Friezen gehouden. — In het jaar 688 kwam Wigbert in Frieslaand aan, en predikte daar het Euangelium twee jaaren agtereen, aan de ongeloovige Friezen en aan Koning Radboud. Zyne prediking was egter van zeer weinig nut, dewyl Radboud in zyn ongeloof volhardde, en Wigbert weder naar Ierland, vanwaar

Sluiten