is toegevoegd aan uw favorieten.

Tafereel van natuur en konst; behelzende, by eene algemeene landbeschryving en beknopte historie der verscheiden volken, alle de voornaamste byzonderheden die in de bekende waereld [...] voorkomen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE NEDERL. STAATSVERANDER. ENZ. I 17

bende krygsvolk in het zelve te brengen. Hy had, zoo lang als hy het ampt van Rentmeester der Graaflyke inkomfteri van Holland had waargenomen , geene behoorlyke rekening van zyne beftieringe gedaan. De Graaf, die zeer om geld verlegen was, drong Arkel hiertoe zoo fterk, dat hy zich gehoond agtte, en het befluit nam om Albregt den oorlog aan te doen. Hy weigerde ronduit het doen van de rekeninge, voorwendende dat 'er eenigen in 's Graaven Raad zaten, die hem te partydig waren om het nazien van dezelve aan hun te vertrouwen. Hierop gaf de Graaf zynen zoon Willem bevel om den Rentmeester tot reden te brengen: en deeze verklaarde, in den jaare 1401, Haastregt, Vlist, Stolwyk, en andere Heerlykheden van den Heere van Arkel die in Holland gelegen waren, ten behoeve der Graaflykheid verbeurd, en bande hem ten eeuwigen dage uit Holland. Welhaast zag men de vyandelykheden van weêrzyde begonnen, en geduurende de twee eerfte jaaren van den oorlog vond Heer Jan zich meer van het geluk begunftigd dan de Hollanders: doch in den jaare 1403. zag Willem zich aan het hoofd gefield van een talryk leger, het welk uit Holland, Zeeland, Friesland enHenegouH 3 wen