Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BLADVULLING;

De befchouwing van Amerika heeft óns werkje befloten; eene nadere befchouwing van een gedeelte van Amerika , voor ons het allergewichtigile, za! niet ongevoeglyk alhier ter laatfte bladvulling dienen; ten welken einde wy eenige aanmerkingen over het groot belang van onze koloniën in Amerika, byzonderlyk van Suriname, voor ons Gemeenebest; als ook over haar verval; uit dat uitmuntend werk, de Courier van Europa, zullen overnemen.

De aangelegenheid der kolonie van Suriname, voor onzen Staat, kan voor eerst worden opgemaakt uit de voordeelen .welken wy daarvan onmiddelyk genieten. Het beloop der Produkten, welken zy verfchaft, mag veilig berekend worden jaarlyks te zyn.

l8,ooo Vaten Suiker. 15, ooo.cco Ponden Koffy. 600,000 Ponden Cacao. 300.000 Ponden Katoen.

Deze begrooting is "opgemaakt uit lysten Tan produkten, welken de Kolonie, eenige * jas-

Sluiten