Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SPYSVERTEERING. 159

van het maagfap is een zeker bewys van deszelfs

ontbinding (ij. In de derde plaats, de

kleinwryving

(1) Geduurende myn verblyf in Geneve, in het jaar 1779. toen ik het lang gewenfchte vermaak had van mynen wydberoemden vriend, den Heeren Karei Bonnet, in perfoon te kennen , en zynen vermaakelyken omgang te genieten, had ik ook het genoegen zyn gevoelen over eenige myner hervoortbrengfels te weeten , en byzonder omtrent het Werk, dat ik over de Spysverteering

vervaardigde. Drie andere beroemde Wysgeeren,

in deze iloffen bedreven, voegden 'e-r zich by om hem hetzelve te hooren leezen, de Heer Abraham Tremblev, de Heer Tan Tremblev, zyn Neef, en de HeerSEw eb ier. Boekbewaarder te Geneve, zy keurden myne naarvorfchingen goed; de Heer Bonnet alleen deedt my een Boek leezen over dit onderwerp, hetwelk my in den eerften opflag bevreesd maakte dat men my mogt voorkomen hebben. - De tytel is aldus : Proef over de Spys-

verteemig. en <rvsr de voomaame oorzaaken van de Kracht en de duurzaamheid van het leeven, door den Heere Bitignü, Leeraar in de Geneeskonft, iniz. BerlynijóS. Doch ik zag aanltonds dat wy eenen onderfcheiden weg ingeflaagen hadden; hy treedt in geene Ontleeding van proefneemingen over de fpysverteering, maar hy ftelt zich tevreden met verwonderlyke overdenkingen te maaken, meer gefchikt om den leezer tot nieuwsgierigheid te vervoeren, dan om

hem te voldoen. ■ Ik zoude dit met ftilzwygen voor-

byeegaan hebben, byaldien hy niet eenige aanmerkingen gemaakt hadt over twee Gedenkfchrif'ten van Réaumur, die ik elders zal aanhaalen. — Ik had dus, vooral eer ik het Werk van den Heere Batigne geleezen had, gelyk hy ter gelegenheid van het Werk van Reaümur, eene aanmerking gemaakt over de fpysverteering der herkaauwende dieren, Welke de ondervinding gerechtigd heeft dat is naamelyk, dat de Franfche Natuuronderzoeker vergeeten hadt het gras, in de buizen befloten , te kaauwen, vooraleer hy hun dezelve deedt inflikken , en deze vergeetenheid was oorzaak dat de fpysverteering niet Beeft kunnen uitgeoeffend worden. — Zie hier wat de Berlynrche Geneesheer gezegd hadt: de proeven van den Heere Reaümur, met de her" klauwende dieren genomen, fchynen nog minder

Sluiten