is toegevoegd aan je favorieten.

Zakboek voor het schoone geslacht, en offer aan jong-gehuwde vrouwen [...]. Een almanach voor 1799

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 55 )

i «p haare flaauwe, «iets meer verlangende blikk'Stt gevestigd, en dus haare reden aangehoord hebben.' Helaas! zyn dan de onheilen,aan den loop der natuur onaflcbeidbaar verknogt, niet reeds geuoegzaac, dat ook nog boven dien de (lervei ling, niet de fakkel der raazernyën in de hand, rpfe weinige genoegens moet verwoesten, die der upnfchuid nog fomwylen te beurte vallen! — De /lotgevallen dezer vrouw hebben my voor een geiluimen tyd den geweJdigüen wcfirzin tegen het ffftenfchelyk gedacht, ingeboezemd. Tot nu toe verachtte ik het alleen, doch ftraks geraakte ik in gevaar van het ganfchelyk te vervloeken! Dit Kist was het, waar toe deze ton my aanlei'ding gaf,

DION.

En nu de gefchiedenis der vrouw zelve! Cy ihcbt nog geenzins afgedaan.

Dl OGEN E S.

Op zekeren fchoonen avond zat ik naast ChariIclea — dit was haar naam — op een afgebroken C 2 ttu*