is toegevoegd aan uw favorieten.

Eenige berichten omtrent de Pruissische, Oostenryksche en Siciliaansche monarchiën.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7» u n u n s w v. k<

rechten zyn niet zoo uitgebreid: doch van het. Democratifche medebeftuur ontdekt men ook hier nog de duidelykfte voetftappen. Krygsvolk, behalven de Landmilitie, ligt er thans, federt dat des Hertogs beide Regimenten in onzen dienst zyn overgegaan, noch in de Stad, noch in het gantfche gebied.

De Spinneryen, beide van wolle en van vlascb, worden in het Brunswykfche met den uiterften yver aangemoedigd: jammer flechts, daar tog het laatfte een der voornaamfte voortbrengfelen van dit Vorstendom is, dat men het in zulk een' overvloed ongemanufavfturcerd naar Engeland en Holland verzendt, om dat men zich buiten ftaat bevindt tegen de vreemde weefgetouwen aan te markten. Er ftaat een oud gebouw by eene der poorten van de Hoofdftad, 't welk door een gering getal menschlievende burgers tot eene bron van weldaadigheid en zegen voor duizenden geworden is; aan een' ieder die werk begeert wordt hier de ruwe ftof tot het fpinnen en bearbeiden uitgedeeld; en men voorziet niet alleen Brunswyk, maar nog drie andere Steden van het Vorstendom op deeze wyze van middelen van beftaan. Het gefponnene wordt even hoog, zelfs hooger als door de fabriqueuren .betaald; en evenwel reiken de penningen , die het verkoopen deezer waaren wederom inbrengt, volkomen toe om de noodzaakelyke onkosten van het huis en de loonen