is toegevoegd aan uw favorieten.
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£2 ROMEN.

nerc Schilderyën, op dezelfde wyze toebereid; te koop. Doch men heeft thans te Romen deeze toevlucht niet meer noodig; en een meenigte Mofaicq-werkers door de Stad verfpreid, en die, hoe zeer het meest op nabootfmg neerkomt, den naam van Kunftenaars wel verdienen, houden zich fteeds bezig met aan de dagelyks vermeenigvuldigende begeerte der vreemdelingen in dit opzicht te voldoen. Eene Giacomo Rafaël]i, op de plaats van Spanje, heeft het hier in het verfte gebracht, en werkt met eene meenigte knechts, byna alleen zoo veel verkoopende als alle de overige famen: 't welk behalven zyne bekwaamheid ook daar aan toe te fchryven is, dat hy den toegang tot het verkrygen van 't echte foort van Pdtes heeft, die de overigen uit zyne handen bekomen moeten en zeer gebrekkig bezitten. Ik heb een' Schoorfteenmantel by hem gezien van een' zeer hoogen prys , en de leevensgrootte Copie van het vermaarde oude Mofaicq der vier Duiven, 't geen onbegrypelyk dikwyls en in allerlei gedaantens herhaald wordt. Alle Hiftorieele onderwerpen , die men hem mocht opgeeven, brengt hy even gelukkig op fteen , of zo men het dus liever verkiest te noemen, in glas over. Tafelbladen, vloeren, Tabatières , tot Ringen toe, vindt men hier in den zelfden trant gewerkt-, en men kan zich voordellen, welke kleine ftaafjes, en welke tedere vingeren er toe behooren, om in