Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NAPELS. 233

den volke vertoont! Het Voile komt er dan eerst by, en als of men de befpotting nog op de beleediging ftapelen wilde, wordt een juweelen Kroon , die men haar vergunt eenige dagen lang op 't hoofd te mogen houden, boven dit Voile vastgehecht.

De Prafepe's zyn dikwyls befchreeven: die voorftellingen van de Geboorte des Heilands in houten beelden, van omtrent een' voet hoog, verzeld van al wat men van landfehappen , fonteinen , grotten, gebouwen, en andere tooneelen verkiest er by te voegen, welke aan Napels zoo byzonder eigen zyn, en waar aan eenige Edellieden of bemiddelde inwooners jaarlyks aanzienlyke Sommen beftecden, om ze geduurende eene maand of 2 na het Kersfeest voor een ieder die ze in hun huis wil komen bezichtigen ten toon te ftellen. Al wat men zich van de omftandigheden der geboorte, van de reizigers naar Bethlehem, van de omliggende ltreeken zou kunnen voor den geest leggen, is hier te pas gebracht en voortreffelyk uitgevoerd; de figuuren zyn natuurlyk gebeeldhouwd, geplaatst cn gefchilderd, en tevens goed gekleed ; lecvendige gewasfen, die dagelyks begooten moeten worden, helpen de illufie vermeerderen.d )ch 't geen hier het meeste treft, is de te hulproeping der buitenlucht, om aan het geheele eene gedaante van waarheid te gcevcn , en de Perfpectief verrukkender te maaken. Men plaatst P 5

Sluiten