is toegevoegd aan uw favorieten.

Ontdekking van de staatkunde der natuur; of Beschryving van het wonderbaar gemeenebest der honing-byen, en zyde-wurmen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

g| Ontdekking van de SUatkunle

Waarmond. Ongetwvffeld, beminde Dochter- alles is door de zonde befmet en in wanorder gebragt; en den Apoftel Paulu; leerd ons, dat de gantfche Natuur daar onder zugt.

Natuur-Onderzoeker. Het bederf is nogtans op verre na zo groot niet m het Gemeene-beft der Byen, als in de zamenleving der menfchen, die geftadig in eene onderlinge vvandfehap, zonder liefde en zonder eendragt leeven; daar 'er onder de Byen van een zelve korf, altoos eene goede harmonie en verftandhouding blyft heerfchen, volbrengende ieder Bye haar plicht, en 't geen haar is aanbevolen • gelyk wy gezien hebben, dat eenige gebruikt worden om de bouwftoffen te verzamelen , anderen om te bouwen, of dezelve in 't ruuw te bewerken; wederom anderen om het zelve te befchaven, en nog anderen om als meiden, die konftenaars te dienen, opdat dezelve geen tyd zouden verzuimen.

Leer-graag'.^ Dat zy elkander getrouwelvk in den arbeid byftaan, hebben wy gezien; maar de vraag zal zyn, of zy malkanderen wel o-etrouw zouden blyven als de nood aan den man kwam, en of niet ieder een goed heen komen zou zoeken.

Waarmond. Dat vermoeden hoond myne deugdzame Byetjes, Nichte; want die zyn dapperder en getrouwer als gy denkt ; zo dat zy, door eenige vyand aangetaft woroende, allen dezelven yver'ter gemeener verdediging doen blyken, fpannende te zamen, om met dapperheid den vyand af te keeren, en getrou-

welyk elkander by te ftaan.

J • Leer-