Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BESCHRYVING van «* FYGEBOOM. gg

TOURNEFORT verhaalt in zyne Reis-befchryving naar de Z«,fl«t, dat de Vy°en en BfrÖS* brood het voornaamfte \ oedzcl der Boeren en Monniken, in de JEgyptifche EilandeVi 1 1

% 21. Daar is een zoort van kleine Snip (Ficedula)m deWynknden, die de rvmVysen ze-r gaarne eet en daar door bovenmaten vet en fmakelyk word, en die men dan zo hoóïa^dat med

zominig^ zo vet worden, dat ze

7o§n 2a;hDknSTrÜ& menigte in de warme Landen, het zy in de Oven of in de

Zon , gelykhet eerfte meeft m Griekenland gefchied, en het laatfte in Provence' gedroogt en ove£? verzonden worden, worden nog voor «eznnrfpr ar-fat *u nnvnrr^ '«wwc, gcuiuu^c ..o overal ia yplA toeter en w-nrio*r dno J/kQ ^ezonciei geagt ais deyeiiche, en zynmet minder fmakelyki ja zem zoeter en geurigei, dog voeuen minder. Men vind by ons drieërlei zoorten gedraafde P$ ^nndeWmkelstekoop, als i.. Korf-vygen, aldusgeheten Xdac ze?n'«O^mSi^itvtA overgezoirden worden; deze zyn van de in |. r. eerftgenoemde Violette f W vVen om

dat ze m Liften tot onzent komen; zynde de Vrugten met Laurier-bladen bedekt en doormengt ■ dè ze zyn van de zae of 4dezQOTt van Witte Vygen, te voren §. i. gemeld. Tv^TmSm^ worden m kleine ronde Korfjes van Marfeille overgezonden f deze zyn, ^oVleVellSndé gemigfte droge Vygen van alle, en ze zyn van het zoort te voren § ƒ? in de ^S^S^S-

§. 23 De' drooge Vygen hebben ook haar gebruik in welgeftelde Keukens,- want daar word be hafven dat ze tot andere Spyzen dienen, van dezelve, op zommige plaatzen een zo?e£a3 Kat* 1^™' door Stampmg Vermenging en famen-perzW , ma. gefchilde^w«&ïfXwS Specer yen, enz die zeer fmakelyk en voedzaam is. Deze AW« worden in het by zonder zeer yf ^vtt f^rfff" en^^j?ebereid, en van daarin deze Landen gezonden

% 24. De\ygen (arooge) worden zeer dienftig geagt voor zwangere Vrouwen als ze daar van

zeisde^f^^i^SLf^ okfa§Sen ?uttiSheid inde^« «ebben, dit toont ons meerdér. ' f\ ' j J 3 ' g hler van op een ander Plaatze in het byzondér iets . §. 2(5. Let Zap dat uit allede deelen des Booms, als uit de Wortels, Stam, Takken, Stee'en Bladen, en onrype Vrugten vloeit, ,s zeer fcherp en fchadelyk voor 'sMenfchèn Ligchaam Het zelve mMe.k gedaan, itremt dezelve. Daar mede op Papier gefchreven, is wel onzig baar' maar als men het Papier tegen het Vuur houd, zo word het Schrift zwart en leesbaar. L '

§. 27. De idaden worden in 4^, Volgens Bellonfus en andere, gebruikt tot Voedzel van dé ■'>« de-wormen in plaats van Moerbefie-blaclen by gebrek van deze flog dfzyL-^oZn ktmnen niet lang by leven en ftcrven op het laatft, binnen korten, daar van; wy zullen S^dheidViS fefeöSS^^ 16CSnaderS d3aryan' aangaande bet te^ te.

§. 28. Het Hout is voos dog taai, egter van weinig nut, nog tot Werk-, nog tot Brand-houf E?7d£k5 w^n T, T geSaakt'„en by bet koken van het Vleefch gebruikt wordende ; h,?r her V LH f h knn • rm ^: ^.We k ook ^fchieden zoude, als men Takjes van deze Boon met het VIee,chKOo,t; dit zoude, indien het de Proef houd, zeer nuttig kunnen zyn, als ons oud SbeSt aeVleekh-Vefkopersin Pkats van de handen geduw? word, gelyk met zelden

VAN

§' *' T\\?5SV in't Nederduitfch, Drave-boom i

0 W^bVn y':Sar'Rl Vitis- Vitisvinifera. H^tótó, Wcinftock

JL^f vÏÏ Traï ?/ ' ^ Vine- Vin Tree.b Vinranke.

De Vrugt word genoemt ir.het Nederduitfch, Druiven. Latynfch, Uvrx. Hoogduit fch WeintrauLer, Irauben. Era«/c*, Radius Engelfch, Vin-beer. to/d>\ Vin-bar. fi^. Vim

§. 2. Nu ben ik gekomen tot fte Verhandeling van een Boom of Heefter-Gewas, aan liet welk buiten tegcnipraak m èf« ( der Planten, of onder de Vegetabiiia, de eerfte RanJ^toekom gelyk aan het Goud onder de Mineralia; en aan deMenfch onder de Jnimalia: Om"dat des°elfl Vrugt niet alleen de edelfte en aangenaamfte, maar ook de gezondfte en voordeSfte voor den Menfch ïs,- want dam- van de zeer gezonde, verkwikkende, Hert- en Ziel-verlier ii» ei" bv ie der zo zeer geagte Drank, name yk de WTN, in de Wyn-landen gemaakt, el oveï I naa and4 Plaatzen der geheele Waereld, inzonderheid daar geen W groeit ve'zonden worcf- en wfar van Duizenden van Menfchèn alleen hun beftaan hebben; 7o doórtet X^vSezelve ge lyk op andere Plaatzen door het bouwen van Graan-vrugten, als door de Negotie, Vervoering,

§3. De Wynftok is een Gewas dat meerder Warmte begeert als onze Climaat geeft, weshalven de Druiven by ons bezwaarlyk en niet anders ryp worden, als ingoede warmeV^rS zulks

^^^^St^ig^moetende da-e»bo- - - s^S;

§. 4. Fyvereifcnt daarenboven, om wel te flagen, geen zwaare, ftyve, kleiagti-e, no- Pv ge vogte Grom, maar liefft een iosze, hooge, drooge, zandagtige Aarde, dievmg b^fs?' z^ S^-^iS^S^i^^È Konftdusofnigbereil word; hoewel de eerfte verre dc befte is. Dog men moet uit het gezegde met opmaken, als of de Wynftok in goede Kiei-gronden

i 2 niet

Sluiten