Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< iS >

„ tcur peut penetrer jufqu'au pied du tróne de la „ I outepuiffance, elle fera de vous garder dans fa „ lainte & digne garde, tandis que je vis & mou„ rerai d un coeur penetré de la veneration , que „ vous mavez infpiré."

(fignc)

F. M E Y E R.

Van dien tijd af werden wij door veel vreezen en weinig hoopen geflingerd , dag op dag en week op week b eef de ongelukkige in de angften voor een ichandehiken dood , en (wat de Rechtvaardigheid ook eistenen raogt, het geen ik nooit betwisten, veel min beflisfen wil) de Menfchelijkheid zou bijna geoordeeld hebben, dat de ftraf vermindering, ™e7 vooren genade zou geweest zijn, nu haast billijkheid wierdt , bij een mensch , die maar vijf maanden in dit Land geweest zijnde , vier maanden van dezelve hadt gevangen geweest , en nu ses weeken duizend dooden hadt uitgeftaan, in een onderaardsch verblijf, welk nooit door ander, dan kaarslicht, werdt belcheenen, in al welken tijd hij dus nooit het daglicht hadt aanfchouwd , dan die weinige reizen , dat hij voor zijne Rechters werdt ontbooden.

Onze Godsdienst - gefprekken bleeven al meest van denzelfden aart, van eevenfoortige uitwerking en alle avonden baden wij te zaamen God , dat, „ zo het Zijne wijsheid goed dacht, Hij dan de

„ hoop

„ doordingen tot den troon der Almagt, dan zal het zijn, om „ U te houden in zijne heilige en veilige hoede, terwijl ik leef „ en fterven zal met een hart, doordrongen van den eerbied, ;j welke gij mij hebt ingeboezemd."

(geteekend)

F. M E Y E R.

Sluiten