is toegevoegd aan uw favorieten.

Historische brieven, van den predikant J. Scharp te Rotterdam [...] over den zich noemenden Frederik Gerard Meijer, geëxecuteerden binnen die stad

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 39* )

fcnelfl Burgemeefter Hoofd, en de refolutïe van i£

t'roeel'lhap van Amfterdam tot aanleg van een tuchthuis, 't leder: algeméén geworden.

VÜn zyn geboorteplaats en grootft waarfotyjilyke ignorantie onzer Lav.dwct tegen de die\en en dieverjen» heb ik tóg'ehJcs reeds gefprwken.

O! cr uit. zyn verblyf in Engeland , het welk men als z\ne -Ir.atöe woonplaats lebynt te moeten aanmerken, ende vérwi'sféling van een gëftrenge opvoeding, onder het oog van eene zeer devote moeder , met het* zedcnloos eu ongebonden verkeer ontier de aanzienlykc Engelfche Jeugd , (zo ais hy het een en ander alzo doet voorkomen) ietsten z-ncn voqrdcelen aftclciden zy, moet gewisfclyk geheel aan de rechtbank overgelaten worden ; eene diergelyke toevalligheid in iemands levensloop is allezints beklagenswaardig:

■ eJog op zich zelve, zou hem dit zeeker niet kunnen

verfc'-coucn van dc orciinaris ftraffe tot eenige misdaad ftaande.

Wat zyn beftaan aangaat, zo men hem insgelyks geloven kftn , cn mag , dan moet hy in deze zyne jonge jaaren reeds een arnzienlyk Capitaal, hem van zyn eudersaaugekomen, verkwift' hebber.

. Eene omf tindigheid , die wel geen gnnftig denkbeeld geeft, van zyn zedehk Caraöer, doch echter niets gequaffleecrds by de admir'rfirsiic der Crimineele Juftitie medebrengt , terwyl hot, in het afgetrokke zedekvmdige, jriift geen hsrt kenfehetft, het geen door drift naar rykcommeu vervoerd is, maar hier zy genoeg , dat het iemand aanvult, die wederom zeer teonderfetciden is, vandiede rr.eeft wnarfchynlyke aanleiding tot dc geftrenge wet tegen

, de dieven en dieveryen gegeven hebben. ———

Leunen op het kort teftck \ an tyd waarin hy de misdaden , waar over hy moet geoordeeld worden , heeft geperpetrcerd , nen moet er v;n verbaaft ftaan, maar (en dit kan nogthans' aliunde confteerc'n) ze worden gezegd binnen den loop" van drie wecken te hebben plaats gehad. - Terwyl zyn geheel verblyf in Holland liechts ruim 4 weeken, vcör z|tle apprchenfie zou geweeft zyn , —- een z«r kert tydvak is buiten togenfpraak minder bezwarend, dan of er tusfchen beiden een langer verlccp van tyd hadde plaats gehad. 7j. o als bevorends breedvoeriger aangewezen is. «~ De oreJei (telling \ an het ongelooflyke", dat iemand zo fchiehk zulk een ftoute cn bedrecve dief word, kan in het proces niet in aanmerking komen; 'tzyn tog fiechts dezt faiten waar op recht gedaan word. «—— Ja de ergfte asCc Q "" £\wê