is toegevoegd aan uw favorieten.

De ontdekking van America, geschikt ter aangenaame [...] leezing voor kinderen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C97)

nafpooren; en dewyl hy , tot zyn genoegen / bericht ontving, dat de oproerige redenen der geheime' aanhangers van velasquez niet veel indruk maakten op de gemoederen van de meesten, deed hy de voornaamften van deeze oproermaakers, waaronder zekere Ordax, uitmuntte , byëen roepen, vericheen voor hen met een bly en vriendelyk gelaat, en begeerde hunne gedachten te weeten, wat zy by de tegenwoordige gefteldheid van zaaken het best oordeelden ? Deezen verbergden hunne gezindheid voor hem niet; maar bleeven veelmeer ecnpaarig aandringen, dat men hoe eerder hoe liever weder aan boord zou gaan , en weder terug zeilen naar Kuba.

kortes hoorde hen aan met de grootftc bedaardheid. Vervolgens antwoordde hy hen : dat hy voor zich zei ven wel de gevaaren, waardoor zy zich lieten affchrikken, niet kon zien; maar dat hy ook niet van voorneemen was, om zich tegen hunnen wil als hun aanvoerder optedringen; dat derhaiven zou gefchieden het geen zy wenschten,

Terftond liet hy door het geheele leger uitroepen; dat elk zich zou gereed maken, om weder fchcep te gaan, om zonder te vertoe-

u. d£el, G ven