is toegevoegd aan uw favorieten.

Manier van procederen, in de provintien van Hollandt, Zeelandt en West-Vrieslandt, belangende civile zaaken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„<S L I B E R IV.

Verweerders zaake favorabel is en gunfl-eisfchende, mtijfima l. favorabiliores'. D de rezul jur. en min fufpeól van Ondeugdelykheid. Vide Joann. Andr. in d. Verf. pJfumtione. Ingevalle nochtans de Juge uit zeekere Circumftantien konde bemerken, dat de Eisfcher halve of meer als halve Preuve hebbende, breeder kennisfe hadde van de zaake, of meerder gcloove meriteerde dan de Verweerder of dat de zaake ware van kleine importantie, behoorde als dan den voorfchreven Eedt, tot volle beweeringe, den Eisfcher op te leggen, d. verf. prcefumtione. ibi, nifi Judex. c. fin. de Teft. m vi. d. I. in bona fidci ibh cauffa comita & ibi Gloff. c. ex infinuatione. extr. de proc. arg. I. Marcellus. il. §. i. I) de attion. rer. amot. Panorm. in d. c prcefumtione. Maranta de Jurameni.

yMXIV Hier uit volgt ter contrarie, indien de Verweerder min dan ten halven zvnc Exceptie geprobeerd hadde; en de Eisfcher zyne Intentie ten halven of meer dan ten bah en; zo word den Eisfcher deze Eedt opgelegt; ten waare de Circumftantien van de zaake of qualiteit van de Perfoon anders waren, als voren vereisfehende. Bart. in d. I admonendi DD. m d. I. m bonte fidei. Canonijl. in d. verf prcefumtione.

CAPITTEL IL

i De Vu«emae. dezen Eedt den Ver- 1 2. Den Eisfcher zulks verzoekende. ' weerder opleggen of verdragen, naar 3. Anders ongehouden, zyn goeddunken. 1

I nu het defereren van dezen Eedt ftaat in het goeddunken van den

i ) Tu-e, wordgediftingueerd. Is 't zaake dat de voorfchreve Eedt moet

«&fereerd°zjn den Verweerder; zo mag de Juge hem denzelven opleggen of

verdragen Panorm. in d. c. fin. Caftrenf. in d. I. admonendi.

II Ingevalle dTn EisfcheJ; en dezelve zulks uitdrukkelyk heeft gevorderd:

zo i de Juge gehouden hem den Eedt op te leggen: en is 't dat hy t zelve is

weSerenV, zo mag de Eisfcher, als gegraveerd zynde appelleren DD. &

Bat7^ï\n^l. admonendi. 8> In d l. in bonce fidei. Panorm. m d. c.fin.

Heet contra fentiant Hofiienf & Joann. Andr. in d e fin Til Indien de Eisfcher in 't zelve te vorderen, als hy wel mogte, nalatig

word gevonden; zo is de Juge niet gehouden zulks uit zig zeiven en onver-

j I3. Minfufpeclran ondeugMykMa ] Deeze ^%^^^^7^ ,„ 'den Verweerder eerder, dan den M*er en Ee^efe«wn^ 1

tóe»»; een XSS SÏ^e^Sel^^ 'm,, - /. - 3. Spec. 142. th. I—3-