is toegevoegd aan je favorieten.

Alcibiades.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE MAN. 19?

Jlen en een Griekjehen Staat had plaats gegreepen. Ingevolge van dit verbond, moesten de Atheners alle de inkomften uit de AJiatiJche volkplantingen, voor nu en altoos, verliezen. De vyanden van Perjien zouden Sparta's vyanden, en die van Sparta zouden de vyanden van Perjien zyn. De kryg tegen Athene zou gemeenfchaplyk gevoerd, en geen vreede geflooten worden, zonder de wederzydfche toelleinming van Perjien en Sparta.

Ook deeze voorwaarden vloeiden grootendeels uit de willekeur van onzen Held voort. Mooglyk dat wy in 't vervolg nog ontdekken, waarom hy ze aldus en niet anders deed ftellen. Volgens affpraak moest chalcideus thans by de vloot te Miletus blyven. Hy zelve wilde zig dieper landwaards in begeeven, om den afval der Jonijche Steden te voltooien.

Reeds ftond hy vaardig om te vertrekken, toen 'er weder nieuwe gelukkige tydingen inkwamen. De agtergebleeven Peloponnejers eind. lyk gedaan werk met de herftelling hunner fchepen hebbende, hadden een gedeelte der Atheners aangegreepen en dezelven overwonnen. Nieuwe verfterkingen uit Sparta maakten de verbonden Vloot, aan welks hoofd ASTIochus zig bevond, ten vermoedlyke, N 3 Be-