Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(9)

De eerfte proefneeming, welke ik met deeze battery in het werk gefield heb, diende alleenlyk om te beproeven, of dezelve door ons werktuig volkomen konde gelaaden worden. Deeze beproeving deed ik op dezelfde wyze , welke ik by de beproeving der voorige battery van 135 fleszen in het voorleden jaar de beste bevonden had, om dezelve op het fpoedigfte te laaden. Ten dien einde ftelde ik deeze battery van 225 fleszen op den 22 February by vriezend weder, van negen tot elf uur, in eene heldere zonnefchyn, en beproefde ze kort daarna. (De thermometer ftond 's morgens ten 8 uur op 24 graden vm Fahrenheits fchaal.) By de eerfte laading ontlaadde zich de battery, over den onbekleeden rand van een der fleszen, by den honderd-vyf-en-zeftigsten omgang der fchyven; by de tweede en derde laading, (nadat telkens het overfchot der voorgaande laading ware afgenomen) ontlaadde de battery zich telkens by den honderd-zestigsten omgang der fchyven. Daar nu de voorige battery van 135 fleszen zich, na dat dezelve in de zonnefchyn geftaan had, tweemaal by den hondersten en voor de derdemaal by den zes-en-negentigften omgang der fchyven ontlaadde (£) , zo blykt het derhal ven, dat deeze proefneeming niet alleen aantoont, dat deeze vergroote battery door ons werktuig volkomen gelaaden wordt , maar ook dat der zei ver volkomene laading geen meer tyd of geen grooter getal van omgangen der fchyven vereifeht, dan

wel-

'00 Befchryving van Teyler's Eleftrizeer-machine, bladz. 161,

Sluiten