Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOMERUS ILIAS. 22J

nu weder te voorfchyn gekomene Achilles nimmer zouden kunnen,wederftaan, zy het open veld verlaten, en zig binnen de muuren der ftad begeven hebbende, dezelve, het geen ligt te doen was, voor den aanval van den vergramden Achilles moeften beveiligen: welken raad Heétor, thans meer dan ooit vertrouwende op de hulp van Jupiter, ten uiterften afkeurt, en 10 ieder een aanmaant zig des 'morgens vroeg te wapenen ten ftryde, daar hy zelf vol moed zegt Achilles n te zullen afwagten. De Grieken zyn onder-

wyl

te gebeuren, en gebeurd was, dat hy een medgezel en vriend van Heclor cn in een en denzelven nacht met hem geboren was; dat, gelyk He&or in den wapenhandel, hy alzo in welfpr ekenheid uitmuntte^

10 Hoftor, den raad van Polydamas niet goedkeurende, zegt, onder anderenof de Trojaanen niet lang genoeg binnen hunne wallen zyn beftoten geweest en daar van verzadigd 'zyn? in voorige dagen roemde een ieder de welvaart en rykdom van Troje, daar nu, door de gramfchap van Jupiter, de groocfle fchatten ait de hutzen zyn weggevoerd, en na Phrygie en Moeonie te koop gebragt: thans verleent dezelfde Jupiter my de eer, om de Grieken na hnnne fchepen tedryven. Weshahen, o Polydamas! breng uwen raad niet onder het volk, want de Trojaanen zullen u niet gehoorzaamen, en ik zelfs zou zulks ook geenzin, dulden. Wel aan, een ieder hoore liever na my, zo als ik zal fpreeken: laat men zig met fpys en drank verzadigen, en aan zyn wachtpost gedenkende, geduurig toezien. Al wie onder de Trojaanen voor zyne fchatten bekommerd is , die deele dezelve uit aan de menigte om te verteeren; dewyl het beter is dat dieer het genot van hebben, dan de Grieken. Zo dra de dag aanbreekt zullen wy met onze wapenen ten ftryde gaan by de fchepen, en, indien het waar h\ dat Achilles wederom te voorfchyn komt, zo zal het hem, indien hy zulks begeert, ook moeijelyk vallen. Want ik zal niet voor hen vlugten, maar met onbezweeken moed ft and houden. Hy zal eene groote overwinning bekaaien, of ik. De kans van den oorlog is wisfilvallig, en ffaat dus gelyk. Hy, die gewoon is een. ander omtebrengen, word dikwerf zelf omgebragt..

" Hoe manmoedig deeze redenen ook zyn mogen, zo merkt evenwel de.

Ee 3

Sluiten