is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen, uitgegeeven door Teyler's Tweede genootschap.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GELOOFWAARDIGHEID VAN HERODOTUS. 22f

van Livius dit bevestigt, wien men hierom van byen lichtgelovigheid heeft befchuldigd: maar ook dat van veele anderen, die men anders oordeelt met dit zielsgebrek niet zo zeer befmet te zyn geweest, (g) Daar zekerlyk deze dingen in ftaat zyn om te verftrekken voor dryfveeren van beroeringen en bewegingen onder de menfchen, zo volgt er uit, dat een verhaal derzelven ook de pen van een' fchryver van doorzicht geenzins onwaardig zy. En wie zal den invloed, die alle zulke dingen, welke als bovennatuurlyk voorkomen, ter leiding van onkundige menfchen kunnen hebben, durven in twyfel trekken ? daar die dikwerf zo fterk bleek te zyn, dat oorlog, vrede, omkeringen van fteden, en ryken, er door zyn aangedrongen, en verhaast geworden. Men zoude waarlyk nog het orakel van Apollo hebben omgekocht, noch ook wonderlyke voortekenen verfpreid hebben, zo men niet was overtuigd geweest, dat deze de echte kunftenaaryen waren, waar door het onkundig gemeen of in toom gehouden, of ook aan den gang geholpen moest worden.

Voords zyn Herodoot en andere fchryvers doorgaans gewoon, melding van zulke zaaken te maaken, wanneer er van oorlogen, en andere onheilen of beroerten gehandeld wordt, wyl als dan dezelve gemakkelykst worden aangenomen, en zonder veel onderzoek geloofd, (/z)

ke-

(g) Zie onder anderen tacit. Hift. I, 3.

<7.>) Daar de gemoederen eens voor godsdienftigen indruk vatbaar gemaakt waren, werde» er veele wondertekenen, aangekondigd, ■en lichtvaardig geloofd, uv.

Ff 2