is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize in de binnenlanden van Afrika, langs de Kaap de Goede Hoop.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*22 REIZE in de BINNENLANDEN

weet , daarvan gefprooken heeft, en dat ik in het vervolg meer dan eens gelegenheid gehad heb nader te onderzoeken, te weeten, dat de Struisvogel altoos enige eieren, welker getal geevenredigd is naar die, welke hij meent uittebroeden , bij zijn nest legt; deeze eieren , niet gebroed wordende, blijven zeer lang versch en het vooruitziend inftinct der moeder beftemt dezelve tot het eerfte voedzel van de jongen, welke ftaan uittekoomen ; de ondervinding heeft mij van de waarheid deezer ftelling overtuigd , en, zoo dikwijls ik nesten van Struisvogelen gevonden heb, lagen 'er verfcheiden eieren bezijden , gelijk bij dit. Als ik de befchrijving van de huishouding van dit zonderling dier geeve , zal ik breedvoeriger van dit belangrijk ftuk fpreeken.

Des avonds ten half agt uuren liet ik bij eenen grooten plas , door de regenbuien veroorzaakt, ftil houden. Onze osfen hadden bij het ftil houden op den middag, niet kunnen drinken, en niets verzeekerde mij dat ik verder water zoude vinden. Toen het vuur aangeftooken was , maakte ieder zijne eieren op zijne wijze klaar; men opende een van die, welke men voor mij bewaard hadt, van boven ; men deedt 'er wat vet in , na het ten halven in heeten asch begraaven te hebben en, het toen met een houten lepeltje omroerende, maakte men 'er van hetgeen men een geroerd ei noemt, dat , zoo mijn geheugen mij niet bedriegt, tea

min-