is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize in de binnenlanden van Afrika, langs de Kaap de Goede Hoop.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4o~ RÈIZE itJ de BINNENLANDEN

neemen en die altoos eindigen met drie vijanden te maaken, van den dief, den beitolenen en den rechter.

Men kan niets laagers en meer kruipende zien dan de volkplanters van de eerfte klasfe, als zij met iemand .van de voornaamfte bedienden van de Maatfchappij te doen hebben, die hun dienst of ondienst kan doen. Maar ook niets zoo gekJijk trotsch en zoo onbefchaamd hoogmoedig jegens degeene , van welke zij niets te vreézen of te hoopen hebben. Fier op hunnen rijkdom , bedorven door de nabijheid van eene ftad , van welke zij niets overneemen dan eene weelde die hen bederfc, en ondeugden, die hen verachtlijk maaken, is het voornamelijk jegens vreemdelingen dat zij hunne opgeblazenheid en -hunnen dwaazen hoogmoed den teugel vieren; Schoon zij gebuuren zijn van de volkplanters, die binnens lands woonen, zoo denkt daarom niet dat zij hen als hunne broeders befchouvven. Vol verachting voor hun hebben zij hun den naam gegegeeven van ruuwe boeren. Ook ziet men die braave landbouwers, als de eene of andere zaak hen ter ftad roept, op hunne reis nooit bij die lieden ftil houden: zij weeten te wel met welk eene beledigende verachting zij zouden ontvangen worden ; men zou zeggen dat het twee vijandige volkeren waren, altijd met eikanderen ia

oor-.