Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GELEGENHEID. a.

De grootfte Zuid en Noord loopende ftraat is ook wel twee mylen lang; en dus bellaar deeze ftad, met haare groote en mindere ftraaten, eene zeer groote uitgeftrektheid, en meer dan 250,000 inwooners. Het Keizerlyk Hof, meerendeels een fteenen gebouw, is zeer fraay en uitgebreid, zynde fteeds door Keizers bewoond geweest tot aan 1677, wanneer de toen regeerende Keizer Tagehiangi, uit zyn Paleis door Tarouna Djaja verdreeven , zich te Kartafoera heeft gevestigd. Naby het Keizerlyk Hof is eene groote Renbaan en een menigte van minder Paleizen, door de Javaanfche Grooten gebouwd. Hier vindt men ook eene fchoone Diergaarde, in welke op 's Keizers kosten veele duizenden wilde Herten, Tygers, Rinocerosfen r Buffels, en ongemeen groote Stieren, ieder in afzonderlyke perken, worden onderhouden. Alle deeze plaatzen zyn omzet met zwaare heiningen ,. die, niettegenftaande haare hoogte, zomwylen door de Tygers worden beklommen , hec geen hen echter zelden wel bekomt, dewyl zy fpoedig door de fteeds tegenwoordig zynde wagten met fchietgevveer of pieken worden afgemaakt.

Behalven de reeds opgenoemde, zyn 'er noch veele aanmerkelyke plaatzen in 't Mataramsche gebied , welke wy nu, om niet te wydloopig te zyn» vooral daar zy weinig door Europeaanen bezocht worden, zullen voorbygaan, en liever de nabuurige Landfchappen van Kadoewang Panaraga en Madion eens bezoeken. De Zuidkant deezcr gewesten is meerendeels ontoeganglyk, wegens de fteile bergen, voor welke de zee ongemeen diep> en menigwerf onpeilbaar is, uitgezonderd eene groote^menigte van blinde, klippen, die deeze kusten noch gevaarlyker maaken. Aan den Noordkant, die over 't algemeen zeer vlaken bevaarbaar is, vindt men, behalven fte-' den en dorpen van minder belang, in de eerfte plaats de voornaame zeeHad Rembang, alwaar een groote handelis in Ryst, en noch meer itï Houtwaaren; zo dat de Maatfchappy hier zomwylen haare Jachten laat bouwen. De ftad zelve is, naar den Javaanfchen fmaak gerekend, zeer fraay, en hoewel veelal uit houten huizen beftaandc, ook noch met eenigo fteenen gebouwen verfierd. De Maatfchappy heeft hier ook eene fraaye houten vesting, in welke een Onderkoopman met eene bezetting van 25 man woont, tot beveiliging van den handel.

Aan den Oostelyken hoek van den Noordkant, vindt men noch twee voornaame fteden, te weten , Toeban en Gidajoe. Töeban plagt weleer onder een byzonderen Koning te ftaan, die een magtig gebied bezat, doch. behoort thans onder den Keizer. De ftad is noch fraay en welgelegen, zy wordt thans door een Temanggong beftierd, welke hier een fchoon Paleis en aanzienlyke Hofhouding heeft. De Moorfche Tempel is ook zeer

fraay %

Sluiten