Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

30 REIS door SPANJE.

voegd; vollers aarde, zijnde volkomen vrij van alle onzuiverheden, in een laag ter dikte van omtrent agtien duimen; gijps-fteen, afgefcheiden in bladen door laagen van maanfteen-kristallen', en doormengd met delfbaare beenderen. De groeven en uithollingen in dezen berg zijn verbaazend, ten einde aan de menigte van ovens de noodige toevoer te leveren, om altoos aan de gang te kunnen blijven. De gijps - ftecn is faurengefteld uit maanfteen (feleniet) en krijt; deze gebrand of geroost zijnde , waardoor de eerftc zijn kristalifeerend water, en het laatlle zijne vaste lucht of krijtachtig zuur verliest, gaat over in een meelachtig poeder, zijnde de bekende pleilter van Parijs: wanneer dit poeder met water tot een deeg beflagen wordt, flurpt de maanfteen aanftonds het water in, en vervolgens kristallifeercnde, wordt hetzelve zeer hard.

Tc Belmont, omtrent een halve mijl van hier, heeft men gelijkfoortige beddingen gevonden.

Voor ik van London vertrok, had ik eenige lensvormige kwartz-kristallen gekogt; en dewijl deze gedaante aan het kalkachtig foort eigen is, was ik begcerig de plaats te zien, van waar dezelve komen. Met dat oogmerk bezogt ik de kalkfteengroeven in de nabuurfchap van Pas/ij, waar ik op de volmaakfte wijze daaromtrent voldoening kreeg, en duidelijk zag, dat de kwartz de plaatfen ingenomen hadde, welke ledig waren gelaaten door de ontbonden feleniet, die, gelijk ik te voren aangemerkt hebbe, kalkaarde is met een vitrioolachtig zuur verzadigd. De kalkfteen is hier belaaden met

één

Sluiten