is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize door Spanje.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ir>4 REIS door SPANJE.

van het te belachelijk zoude kunnen fchijnen het minste gewag te maaken, indien zij niet door haar zelve en haare grootfte bewonderaars verhaald wierden. ; Zij zegt onder anderen, dat zij, in den ijver haarer godsdienstige aandacht, niet alleen ongevoelig wierd wegens alle haar omringende voorwerpen, maar ook haar lighaam dikwijls van de aarde werd opgebeurd, ongeacht zij zodanige verheffing poogde te beletten; ook verhaalt de bisfchop YEPEzin het bijzonder, dat, op het oogenblik waarin zij het facrament des avondmaals te Avila zou genieten, zij, in eene verrukking, nog hooger opgeheven wierd dan het traliewerk, waardoor haar hetzelve, gelijk in.de nonnen-kloosters gebruikelijk is, werd aangeboden. Menigmaalen hoorde zij de ftem van God, wanneer zij uit eene verrukking ontwaakte; en hoewel fomtijds de duivel, door die ftem na te bootzen, haar meende te bedriegen, was zij echter altoos in ftaat om het bedrog te ontdekken. Zij zag dikwijls de heilige petrus en paulüs, ftaande aan haare rechtehand, terwijl de zaligmaker zich op zodanige wijze voor haare oogen vertoonde, dat zij onmoogh'jk zich kon verbeelden als of het de duivel was; nogthans befchempte zij, uit, gehoorzaamheid jegens de kerk, en op den raad van haaren biecht- vader, dit vérfchijnzel, even als zij de booze geesten gewoon was te doen, door zich te kruisfen, en tekens van verachtinge te maaken. Op zekeren tijd, dat zij het kruis, 't welk onder aan haaren roozenkrans hing, in de hand hield, nam de zalig.