Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S34 REIS door SPANJE, duizend bedragen mogen. Deze overtolligheid van nuttelooze leden der maatfchappije, is echter niet zo zeer de oorzaak, als wel het gevolg eener afneemende bevolking, als zijnde hun getal aanmerkelijk toegenomen door den ftilftand in den koophandel. Reeds,in het begin der zeventiende eeuw, klaagde de univerfiteit van Toledo, in een vertoogfchrift aan philips III. ingeleverd, dat niet het tiende getal der gevvoone huwelijken plaats greeppen. Zij voegt daarbij, dat, wel verre van eveneens, als toen nog de koophandel bloeide, zich in dezervoegen uittedrukken: Qiiien ha oficio ha leneficio (wie koophandel drijft heeft het beste inkomen); nu daartegen alle ouders, vreezende de armoede en ellende welke dikwijls het gevolg van den koophandel zijn, derzelver kinderen veel liever tot munniken, nonnen en pastoors opbragten, of zelfs bloot fielden om in hunne jeugd om te komen.

o. Eene menigte van overtollige feestdagen, brengt ook voorzeker het hunne toe, om een land te'ontvolken. Paus eenedictus XIV verminderde, in zijn waareldlijke ftaaten, het overgroot getal derzelver, en vermaande zijne geestelijkheid om dit voorbeeld na te volgen. Als een gevolg hiervan, viert men, zo verre het kerkelijk rechtsgebied des aartsbisfchops van Toledo zich uitftrekt, thans niet meer dan drie en negentig al. gcmcene feestdagen in het jaar, waaronder nogthans nie begrcepen zijn de bijzondere feestdagen van elke parochie, en van de onderfcheiden kloosters ,

Sluiten