Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lo > Reize door Syrië en Egypte.

nen - de perfikken - en andere boomen zetten door hun altoos duurend groen Rofeite eene aangenaamheid bij, die vooral treft in tcgenftelling van Alexandrie en van de zee, die men verlaaten heeft. Het geen men van daar tot Kairo ontmoet is gefchikt om deeze aandoening nog meer te vcrfterken.

Op die reis, wanneer men den vloed opvaart, begint men eerst een algemeen denkbeeld te krijgen van den grond, de lugtftreek, en de voortbrengzelen van dat zoo beroemd land. Niets gelijkt beter naar het gezigt, dat het oplevert, dan de moerasfen van de neder Loire of de vlakten van Vlaanderen; maar men moet 'er de menigte lusthuizen en boomen van aftrekken , en 'er enige dunne bosfehen van palm - en wilde vijgenboomen en enige dorpen van aarde gebouwd op opgeworpen hoogten , voor in de plaats Hellen. Deeze geheele grond is zoo effen en laag dat men, uit zee koomende, geene drie mijlen van land is als men de palmboomen en den zandgrond , waarop zij Haan, aan den horizont ontdekt; wanneer men van daar den vloed hooger op trekt, klimt men langs eene zoo zagte helling dat zij het water niet meer dan eene mijl in een uur doet doorloopen. Wat het gezigt van het land betreft, daar is weinig verfchcidenheid in; het zijn sltijd alleen ftaande of tot bosfehen vereenigde palmhoomen, die dunner gezaaid zijn nanr maate men honger koomt, dorpen van aarde gebouwd en van

ccn

Sluiten