Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Reis van Hangchoe -foe naar Chu fan. Slagtmaand.1793*

18 BRITSCH GEZANTSCHAP

Chineezen aanleiding te geeven, om zich gewelddaadig tegen hen te verzetten. — - Toen het gezantfchap zich verdeelde, werd 'er in de verdeeling der bagaadje een kleine misdag begaan. Een gedeelte der goederen, welke regelrecht naar Kanton moesten overgevoerd worden, was bij ongeluk aan boord gebragt der vaartuigen, naar Chu-fan beflemd , en toen in een klein kanaal, derwaard leidende , ten anker liggende. Om deezen misdag te verbeterenf begaven zich drie Engelfchen, door eenen mandarijn en zijnen dienstboode verzeld, in den vroegen morgenftond, aan boord dier vaartuigen. Zij trokken te paard door het oostlijk gedeelte der ftad; en doorkruisten een fchoone vlakte, aan den oever der rivier gelegen. Daar begaven zij zich in wagens, met vloerkleeden gedekt, en, op de zitplaatfen , van zijden kusfens, met katoen geflopt, voorzien. Ieder wagen werd door drie fterke en moedige buffels, nevens'elkander ingefpannen, voortgetrokken. De buffels werden , op gelijke wijs als men gewoon is de kemels te leiden , door middel eener koord, door het kraakbeenig gedeelte hunner fnuit gaande, beftierd. De voerman, vervolgens, op den

mid«

Sluiten